velikost textu

Charakterizace virových nanočástic odvozených od myšího papilomaviru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace virových nanočástic odvozených od myšího papilomaviru
Název v angličtině:
Characterization of viral nanoparticles derived from mouse papillomavirus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Vomáčka
Vedoucí:
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Šmahelová
Id práce:
197560
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myší papilomavirus, VLPs, virům podobné částice, PsVs, pseudoviriony,
Klíčová slova v angličtině:
mouse papillomavirus, VLPs, virus-like particles, PsVs, pseudovirions
Abstrakt:
Abstrakt L1 a L2 kapsidové proteiny papilomavirů se vyznačují schopností samoskládání do podoby virových kapsid, které je možné rozdělit dle vnitřního obsahu na pseudoviriony a virům podobné částice. Mimo fakt, že takto připravené částice mohou sloužit jako „nanokontejnery“ pro diagnostické a terapeutické látky, bylo také prokázáno, že papilomaviry, ať už přirozeně se vyskytující, pseudoviriony nebo virům podobné částice mají vyšší afinitu k nádorovým buňkám oproti buňkám nenádorovým. Tato práce se zabývá relativně nově objeveným (2011) myším papilomavirem a od něj odvozených nanočástic. Tento papilomavirus byl vybrán pro své klady, mezi které mimo jiné patří snadná příprava virům podobných částic a pseudovirionů a dostupný modelový organismus pro případné testování. Dále v sobě skrývá potenciál pro použití při genové terapii a/nebo diagnostice nádorových onemocnění, neboť vůči myšímu papilomaviru neexistuje v lidské populaci imunitní odpověď. Cílem této práce bylo připravit expresní systému pro produkci pseudovirionů a virům podobných částic v dostatečné kvalitě a množství. Dále byla snaha o charakterizaci těchto částic a ověření dosavadních faktů týkajících se vyšší afinity papilomavirů k nádorovým buňkám a také ověření, zda je stejný efekt pozorován i u myšího papilomaviru. Ve výsledcích této práce je možné pozorovat trend ukazující na preferenční vazbu PsVs a VLPs na nádorové buněčné linie, a také zvýšenou míru internalizace těchto částic nádorovými buňkami. Klíčová slova: myší papilomavirus, VLPs, PsVs, virům podobné částice, pseudoviriony
Abstract v angličtině:
Abstract The L1 and L2 capsid proteins of papillomaviruses are characterized by the ability to self- assemble into viral capsids, which can be divided into pseudovirions (PsVs) and virus-like particles (VLPs) by inner content. In addition to the fact that such particles can serve as "nano-containers" for diagnostic and therapeutic agents, it has also been shown that papillomaviruses, whether wild, PsVs or VLPs have a higher affinity for tumor tissue than non-tumor tissue. This thesis deals with relatively newly discovered (2011) mouse papillomavirus (MusPV) and nanoparticles derived from this virus. This papillomavirus has been chosen for its positives, including easy preparation of VLPs and PsVs, as well as an available model organism for possible testing. Furthermore, MusPV has the potential for use in gene therapy and cancer diagnosis, because there is no immune response in the human population. The aim of this diploma thesis is to prepare an expression system for the production of PsVs and VLPs. In additional it will also look at the quality and quantity of PsVs and VLPs, characterization of these particles and verification of existing postulates regarding higher affinity of papillomaviruses for tumor cells. Finally, it will also to verify whether the same effect is observed in MusPV. In the results of this thesis we can observe a trend indicating preferential binding of PsVs and VLPs to tumor cell lines, as well as an increased degree of internalization of these particles. Key words: mouse papillomavirus, VLPs, PsVs, virus-like particles, pseudovirion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Vomáčka 8.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Vomáčka 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Vomáčka 389 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Hana Španielová, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Šmahelová 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Holá, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Petr Vomáčka 3.46 MB