velikost textu

Riziko syndromu vyhoření u sester pracujících na oddělení interního typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Riziko syndromu vyhoření u sester pracujících na oddělení interního typu
Název v angličtině:
Risk of burn out syndrom among nurses from medical departments
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Skybová
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
Mgr. Bc. Václava Otcová
Id práce:
197551
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce zaměřená na syndrom vyhoření u všeobecných sester je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První z nich se zabývá charakteristikou této profese, popisem syndromu vyhoření a standardizovaného dotazníku Maslach Burnout Inventory, který slouží k šetření míry tohoto jevu u pomáhajících profesí. V empirické části je uveden cíl této práce, výzkumná metoda, charakteristika vybraného nemocničního zařízení a jeho respondentů. Je zde také prezentován průběh šetření a analýza výzkumných zjištění. V závěru práce jsou v diskuzi předloženy výsledky mého šetření a výsledky výzkumu, které ve své knize „O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry“ zveřejnila Mgr. Ivana Bartošíková. Tato část také obsahuje navržená opatření, která by mohla vést k prevenci syndromu vyhoření u všeobecných sester. Klíčová slova: všeobecná sestra, syndrom vyhoření, příčiny, výzkum, prevence
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focused on a burnout syndrome at general practical nurses is divided on the theoretical and the practical parts. The first one deals with the characteristics of the profession, the description of the burnout syndrome and the Maslach Burnout Inventory standardized questionnaire used for investigating the scope of the phenomenon at assisting professions. In the empirical part there is an objective of the thesis stated, also a research method and the characteristics of a selected hospital facility and its respondents. Also, there are a course of the research and the analysis of the findings presented. In the conclusion of the thesis in the discussion, the results of my research are compared with the results of the research published by Ivana Bartošíková in her book „On Burnout Syndrome for Practical Nurses” (orig. title “O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry“). This part also contains proposed measures which could lead to a prevention of the burnout syndrome at practical nurses. Key words: general practical nurse, burnout syndrome, causes, research, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Skybová 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Skybová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Skybová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Václava Otcová 710 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB