velikost textu

Právní úprava prodeje a zpracování produktů z farmy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava prodeje a zpracování produktů z farmy
Název v angličtině:
Legislation of sale and processing of farm products
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lukáš Medek
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
197548
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zemědělství, farma, farmářské produkty
Klíčová slova v angličtině:
agriculture, farm, farm products
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje zemědělskou a potravinářskou právní úpravu. Momentálně se jedná o velice aktuální téma z důvodu rostoucího zájmu o lokální produkty od malých farmářů. V této oblasti také v nedávné době probíhaly legislativní změny směřující ve vstřícnější právní úpravě pro tyto malé podniky. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na právní předpisy v oblasti faremního zpracování a prodeje. Dále podrobit některé systémové prvky či jednotlivá ustanovení podrobit kritické analýze. V první části práce dochází k věcnému uvedení čtenáře do problematiky včetně vymezení postavení výroby potravin přímo na farmách v rámci českého zemědělství a potravinářství. Také je zde vymezeno několik základních pojmů stěžejních pro danou oblast. V druhé části je poskytnut historický exkurz prodeje a zpracování produktů na farmách. Počátkem hygienických předpisů bylo Rakousko-Uherské zákonodárství, především vytvořením dokumentu Codex Alimentarius Austriaticus. Dále pokračování tvorby právních předpisů v meziválečném období. Zde například můžeme pozorovat výjimky pro farmáře z nucené pasterace apod. Dále je zde zmíněna doba socialismu a likvidace sedláckého stavu a následný vývoj po roce 1989. Třetí část je věnována právním pramenům. Tato část poskytuje ucelený vhled do systematiky právních pramenů v této oblasti. Popisuje právní prameny v závislosti na právní síle a ukazuje mantinely přijímání vnitrostátních právních pramenů. V následující části je shrnutí současného stavu právního prostředí ve sledované oblasti. Systematicky jsou popsány situace, na které se vztahují požadavky unijní nařízení, a situace řídící se pouze vnitrostátní právní úpravou, přičemž je tento stav popsán s faktem rozdílnosti pro rostlinnou a živočišnou část produkce. V poslední části diplomové práce zmiňuji určité vybrané prvky zahraničních právních úprav a jejich odlišnost od úpravy české. V této části také pokládám návrh na přenesení některých těchto zahraničních prvků do českých právních předpisů. Důvodem návrhu této inspirace je lepší, praktičtější a efektivnější funkce práva v této oblasti při takto přijatých předpisech, ustanoveních či jednotlivých formulacích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis looks at the legal framework of the sale and processing of farm- produced goods. Especially, it concerns hygienic requirements for this type of production. The operation of an agriculture farm which grocery production connects the agricultural and grocery legislation. At the moment, it’s a very actual topic because of the growing interest for local products of small farmers. Also, in this area, there were recent legislative changes to facilitate the process for small businesses. The objective of this research Is to provide a complex look at the legislation in the area of the farm processing and sale and to use critical analysis to chosen systematic elements and to particular provisions. In the first part of this work, the reader is presented with the introduction to this problematic, including the definition of the position of the grocery production done directly on farms in Czech agriculture and food industry. There are also fundamental concepts for this area defined. In the second part, the historical excursion of the sale and processing of products on farms is provided. The origin of the hygienic provisions was the Austria-Hungry legislation, especially the document Codex Alimentarius Austriaticus. The legislation in th interwar period followed. In the latter, for instance, exceptions for farmers from the compulsory pasteurization can be seen. Also, the period of socialism, liquidation of peasants, and the development after the year 1989 are covered in this chapter. The third part concerns the sources of law. This part provides the complex insight into the systematic of the sources of law in this area. It describes the sources of law based of their legal force and shows the boundaries for adoption of the national sources of law. The following part is the summarization of the current state of the legal environment in the researched area. The situations which must follows the requirements of the European provisions and the situations following the national legislation are systematically described. The differences between the plant and animal production are taken into consideration. In the last part of the thesis, I concentrated on chosen elements in the foreign legislation and on the differences from the Czech one. In this section, I also made a proposal for adopting some of these elements into the Czech legal provisions. The reason for this proposal would be better, more practical and more effective function of legal provisions in this area as whole or of the specific formulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Medek 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Medek 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Medek 390 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB