velikost textu

Interakce materiálu očních protéz s proteiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce materiálu očních protéz s proteiny
Název v angličtině:
Interactions of prosthetic material with proteins
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Osifová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Id práce:
197538
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání (UCHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oční protéza, eviscerace, orbitální implantát, radikálová polymerizace, adsorpce proteinů, lysozym, stanovení proteinů
Klíčová slova v angličtině:
ocular prosthesis, evisceration, orbital implant, radical polymerization, protein adsorption, lysozyme, protein assay
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tématikou očních protéz. Problematika je v práci široce rešeršně zpracována. Důraz je kladen na adsorpci proteinů na syntetický povrch. Experimentální část práce je zaměřena na adsorpci lysozymu na polymethylmethakrylátovou destičku. Adsorpce proteinu na materiál byla nižší než stanovený limit detekce. Podle experimentálních dat byla tato hodnota nižší než 5,37 μg/cm2. V rámci práce bylo provedeno i orientační šetření ohledně znalostí studentů středních škol o problematice očních protéz. Z výsledků vyplývá nepatrně větší informovanost u studentů zaměřených spíše přírodovědným směrem.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the problem of ocular prostheses. This problem is in thesis widely researched. Emphasis is placed on protein adsorption onto synthetic surface. Experimental part of the thesis focuses on lysozyme adsorption onto polymethylmethacrylate surface. Protein adsorption was lower than the specified limit of detection. According to experimental data was this amount lower than 5,37 μg/cm2. In the thesis was conducted survey on secondary education students‘ awareness of ocular prosthesis. The results show slightly greater awareness of science-oriented students.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Osifová 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Osifová 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Osifová 317 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 154 kB