velikost textu

Pozemkové služebnosti a jejich zápis do katastru nemovitostí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozemkové služebnosti a jejich zápis do katastru nemovitostí
Název v angličtině:
Land Servitudes and Their Recording in the Land Register
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Robin Rybář
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
197499
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozemkové služebnosti, katastr nemovitostí, vklad práva
Klíčová slova v angličtině:
land servitudes, Land Register, entry of legal relations
Abstrakt:
POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI A JEJICH ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ – ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá pozemkovými služebnostmi jakožto jedněmi z nejdůle- žitějších věcných práv. Podstatou pozemkových služebností je povinnost vlastníka jednoho po- zemku zdržet se určitého jednání nebo něco strpět ve prospěch vlastníka pozemku druhého. Jde o starý právní institut známý už římskému právu, který si sice zachoval svou podstatu, jeho právní úprava však za staletí prošla určitými změnami. V práci jsou rozebrány jednotlivé aspekty tohoto právního institutu, od vzniku přes obsah až po zánik. Je zohledněno zařazení služebností mezi věcná práva a jsou vyvozeny důsledky této systematiky. Pozornost je věnována především rozsahu a obsahu služebnosti, jednotlivým způsobům nabytí služebností a jejich vzniku, právním poměrům ze služebnosti, ochraně slu- žebností a jejich zániku. Velká část práce se také věnuje konkrétním typům pozemkových slu- žebností jmenovaným občanským zákoníkem. Téma pozemkových služebností je doplněno o problematiku jejich zápisu do katastru ne- movitostí. Jsou popsány zásady vedení katastru nemovitostí a jednotlivé typy zápisů, které mo- hou být do katastru nemovitostí prováděny. Pozornost je dále věnována vkladu práva jakožto typu zápisu relevantního pro služebnosti. Jsou uvedeny náležitosti listiny, která má sloužit jako podklad pro vklad služebnosti do katastru nemovitostí a dále je popsán průběh řízení o povolení vkladu od jeho zahájení po vydání rozhodnutí, včetně způsobů, kterými se rozhodnutí lze bránit. Účelem práce není pouze popsat institut pozemkových služebností. Popisu platného práva se práce sice nevyhnula, je však doplněna o srovnání s předchozí právní úpravou, na platné právo je kriticky nahlíženo a k problematickým ustanovením je navrženo řešení problémů, které mo- hou nastat. Práce je doplněna o praktický aspekt vkladu práva služebnosti do katastru nemovi- tostí. Dostatečná pozornost je věnována náležitostem vkladové listiny jakožto podkladu pro vklad pozemkové služebnosti do katastru nemovitostí. Klíčová slova: pozemkové služebnosti, katastr nemovitostí, vklad práva
Abstract v angličtině:
LAND SERVITUDES AND THEIR RECORDING IN THE LAND REGISTER – ABSTRACT The diploma thesis focuses on land servitudes, a type of property rights that bears the utmost importance. The essence of land servitudes is an obligation of an owner of land to ab- stain from doing something or to tolerate certain activities performed by an owner of other land. Land servitudes are an ancient legal institute dating as far back as the law of Ancient Rome. The essence of the institute has remained the same, but the legislation has undergone several changes over the centuries. Individual aspects of this legal institute are examined in the thesis, starting with the cre- ation of land servitudes, leading on to their content and ending with their extinction. The clas- sification of servitudes as rights in rem is taken into account and the legal consequences of this placements are deduced. Attention is primarily paid to the content and scope of servitudes, to individual means of acquiring a servitude and their creation, to legal relations arising from ser- vitudes, to the protection of servitudes and to the extinction of servitudes. A significant part of the thesis deals with particular types of land servitudes listed by the Civil Code. The subject of land servitudes is completed by the issue of recording land servitudes in the Land Register. In the thesis principles of running the Land Register are described, as well as individual forms of records executable in the Land Register. Furthermore, attention is brought to entries of legal relations being the only relevant form of records concerning land servitudes. Essential elements of documents serving as the source for the entry into the Land Register are stated. The course of the application for entry procedure from the is described from commencement up to the issue of a decision, including the means of challenging the decision. The purpose of this thesis is not to merely describe the institute of land servitudes. Although the description of the law in force was unavoidable, the thesis is enhanced by comparing the law in force to previous legislation and by a critical analysis of the law in force. Solutions to issues arising out of problematic provisions are suggested. The practical aspect of entering ser- vitudes into the Land Register is implemented into the thesis. Adequate attention is paid to the essential elements of documents justifying the entry serving as the source for the entry of land servitudes into the Land Register. Key words: land servitudes, Land Register, entry of legal relations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robin Rybář 742 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robin Rybář 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robin Rybář 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 153 kB