velikost textu

Vliv narušení funkce cirkadiánního systému na vznik chorob gastrointestinálního traktu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv narušení funkce cirkadiánního systému na vznik chorob gastrointestinálního traktu
Název v angličtině:
Impact of circadian system disruption on development of gastrointestinal disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Kubištová
Vedoucí:
PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Červená
Id práce:
197481
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cirkadiánní hodiny, synchronizace, příjem potravy, obezita, nádorové onemocnění
Klíčová slova v angličtině:
circadian clock, entrainment, food intake, obesity, cancer
Abstrakt:
Abstrakt Schopnost vnímat a přizpůsobit se 24-hodinovým cyklům pozorujeme u většiny živých organismů na Zemi. U savců je vnitřní časový systém složen z cirkadiánních hodin, které jsou umístěny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu, a periferních hodin uložených v různých tkáních a orgánech těla. Tyto hodiny se přizpůsobují změnám ve vnějších podmínkách, jako je např. cyklus střídání světla a tmy nebo cyklus v příjmu potravy. Periferní hodiny v orgánech trávicího traktu jsou synchronizovány jednak signály z centrálních hodin v suprachiasmatických jádrech a také signály o příjmu potravy. Pokud jsou tyto signály vzájemně v rozporu, může dojít k rozvoji chorob gastrointestinálního systému, spojených s neefektivním trávením nebo dokonce ke zvýšenému riziku nádorového onemocnění. Tato práce se soustředí na cirkadiánní rytmy v těle obecně, se zaměřením na rytmy v gastrointestriálním traktu a na význam cirkadiánních hodin pro jeho správnou funkci. Dále se zaměří na souvislost mezi desynchronizací cirkadiánních hodin a rozvojem onemocnění, a to především obezity a nádorového onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract The ability to sense 24-hour cycles in external environment and to adapt to them is present in a great array of species living on the Earth. Mammals possess internal time-keeping system which is composed of circadian clocks located in the suprachiasmatic nuclei (SCN) of the hypotalamus and peripheral clocks in various tissues and organs of the body. These clocks are adapting to the changes of external environment, such as light and dark cycles or feeding cycles. Peripheral clocks in the organs of the digestive system are synchronized with the signals derived from the central clock in the SCN and also with signals from food intake. Discordance between these signals may result in development of various diseases of the gastrointestinal tract (GIT) related to insufficient digestion or even in higher risk of developing a cancer. This bachelor thesis is generally aimed at circadian rhythms in the body, with the focus on rhythms in the GIT. It will deal with the importance of the circadian rhythms for correct GIT functions. Furthermore, the thesis is focused on connection between the desynchonization of the circadian clock and GIT disease development, namely of obesity and cancer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Kubištová 938 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Kubištová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Kubištová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Alena Sumová, DSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Červená 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB