velikost textu

Hravé vstupy do žánru pohádky u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hravé vstupy do žánru pohádky u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Playful Introductions Into The Fairy Tale Genre With Preschool Children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Skálová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Id práce:
197467
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literární výchova, dítě předškolního věku, čtenářská pregramotnost, pohádka, kreativita
Klíčová slova v angličtině:
literary education, pre-school-aged child, pre-reading literacy, fairy tale, creativity
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá uvedením předškolního dítěte do žánru pohádky. Cílem práce je promyslet, realizovat a reflektovat činnosti, které uvádějí děti předškolního věku do žánru pohádky, vedou je k rozvoji slovní zásoby a spolupráce třídního kolektivu. V teoretické části jsou věnovány kapitoly následujícím tématům: žánr pohádky a jeho znaky, čtenářská pregramotnost a předškolní dítě (zmiňuje důležité body v psychickém vývoji dítěte spjaté se čtenářskou pregramotností, cíle literární výchovy i důležitost rodiny a školy v rozvoji dítěte v oblasti čtenářské pregramotnosti), metody a formy práce s knihou a projekty na podporu čtenářské pregramotnosti. V praktické části se diplomová práce zabývá realizací činností, které uvádějí předškolní dítě do žánru pohádky. Jedná se o pět úkolů ke znakům pohádkového textu a závěrečné vymýšlení pohádky ve skupinách. Výzkum praktické části probíhal ve školním roce 2017/2018 a všemi úkoly prošlo 16 dětí předškolního věku. Analýzou sběru dat dětských prací a rozhovory s dětmi jsem došla k závěru, že děti předškolního věku jsou schopné chápat hranice literárního žánru pohádky, ale neumí pojmenovat ani vysvětlit znaky, které hranici pohádky tvoří. Úkoly i závěr ukazují rozmanitost dětské fantazie i schopnost dítěte spolupracovat. KLÍČOVÁ SLOVA Čtenářská pregramotnost, předškolní dítě, pohádka, práce s knihou, cíle literární výchovy, výchova literaturou, výchova k literatuře, metody práce s knihou, spolupráce rodiny a školy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on introduction of a preschool child into the fairy tale genre. The aim of this thesis is to think out, realize and reflect activities that introduce preschool children into the fairy tale genre and lead them to the vocabulary and class cooperation development. In the theoretical part chapters are dedicated to following topics: the genre of a fairy tale and its characters, reader’s preliteracy and preschool child (mentioning important milestones in child’s psychological development associated with reader’s preliteracy, aims of literary education, the importance of both family and school in child’s reading preliteracy development), along with methods and ways of working with book and projects supporting reader’s preliteracy. The practical part of this thesis deals with an implementation of activities introducing a preschool child into the fairy tale genre. These are five tasks to fairy tale text characters and final fairy tale inventing in groups. The research of the practical part took place in the school year 2017/2018 and all the tasks were completed by 16 preschool children. By analyzing obtained data and interviews with children, I came to the conclusion that preschool children are capable to understand the boundaries of the fairy tale genre, but they can neither describe nor explain particular characters that make up the fairy tale framework. Both the tasks and conclusion demonstrate the diversity of children's imagination together with the child's ability to cooperate. KEYWORDS Reader’s preliteracy, preschool child, fairy tale, working with book, aims of literary education, education by literature, literature education, methods of working with book, cooperation of family and school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Skálová 10.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Skálová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Skálová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB