velikost textu

Určování zdrojů PAH ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určování zdrojů PAH ve střední Evropě
Název v angličtině:
Source apportionment of PAH in middle Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radek Lhotka
Vedoucí:
RNDr. Naděžda Slezáčková Zíková
Oponent:
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
Id práce:
197454
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
PAH, PMF, určování zdrojů
Klíčová slova v angličtině:
PAH, PMF, source apportionment
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá určováním zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků (angl. polycyclic aromatic hydrocarbons – PAH) na pozaďové lokalitě reprezentující region střední Evropy - Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK), resp. změnou ve složení zdrojů jednotlivých PAH hodnocenou v průběhu jedenácti let (od roku 2006 do roku 2016). K určování zdrojů PAH byly využity zejména vybrané vícerozměrné statistické metody, konkrétně metoda pozitivní maticové faktorizace (PMF), metoda podmíněné bivarietní pravděpodobnostní funkce (CBPF) a funkce potenciálního příspěvku zdroje (PSCF). V první části práce byl hodnocen průběh koncentrací čtyř vybraných PAH, a to benzo(a)pyrenu (BaP), floranthenu (FLA), SUMY všech PAH (SUMA) a toxického ekvivalentu (TEQ). Nejvyšší průměrné roční koncentrace těchto čtyř PAH byly detekovány na začátku hodnoceného období. Stanovený imisní limit pro BaP ale nebyl v průběhu hodnoceného období překročen. V průběhu koncentrací jednotlivých PAH ve sledovaném období byl detekován statisticky významný sestupný trend (pro BaP, TEQ a SUMU PAH). Ve druhé části práce byly identifikovány jednotlivé zdroje PAH. Z provedených analýz vyplynulo, že hodnocená lokalita je jednak významně ovlivněna lokálními topeništi, jednak dálkovým transportem ze západu, resp. severozápadu. Vliv dálkového transportu v průběhu hodnocených let postupně vzrůstal, a to na úkor vlivu lokálních topenišť. Dále bylo potvrzeno, že většina PAH pochází na NAOK ze spalovacích zdrojů Klíčová slova: PAH, PMF, určování zdrojů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the determination of sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and the changes in the PAH concentrations during the last 11 years, from 2006 to 2016. The data were sampled at National Atmospheric Observatory in Košetice, a representative station for the Central European Region. Multidimensional statistical methods as Positive Matrix Factorization (PMF), conditional bivariate probability function (CBPF), and Potential Source Contribution Function (PSCF) were used for data analyses. In the first part, the changes in concentrations of the four specific PAH, Benzo(a)pyrene (BaP), Fluoranthene (FLA), the sums of all the PAH (SUMA), and the Toxical Equivalent (TEQ) was studied. The highest concentration of all four specific PAH was detected at the beginning of the studied period. The immission limit for BaP was not exceeded. Statistically significant decreasing trend for BaP, TEQ, and SUMA PAH was identified. Second part of the thesis studied the PAH source apportionment. The study proved that the station was strongly influenced by the local domestic heating on one hand, and long-distance transportation from the west, and specifically from the northwest on the other hand. The influence of long-distance transport has an increasing trend over time, vice-versa for the household influence. The study also confirmed that the majority of the PAH at NAOK comes from the combustion sources. Key words: PAH, PMF, source apportionment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Lhotka 4.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Lhotka 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Lhotka 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Naděžda Slezáčková Zíková 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 155 kB