velikost textu

Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Název v angličtině:
The legal regulation of satisfaction of employees wages claims while their employer is in the insolvency
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Dvořáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
197428
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mzdový nárok, zaměstnanec, insolvence zaměstnavatele
Klíčová slova v angličtině:
wages claim, employee, employer in the insolvency
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které je realizováno na podkladě platného a účinného zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele k tomu příslušným správním orgánem, tj. Úřadem práce České republiky a jeho krajskými pobočkami. Práce je zaměřena na praktické aspekty ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se současným poukazem na přesah a prolínání dané právní problematiky s jinými oblastmi právního řádu. V práci je nejprve rozebrán předpoklad aplikace zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterým je insolvenční řízení vedené se zaměstnavatelem. Dále jsou nastíněny možné předběžné otázky, které mohou s uspokojováním mzdových nároků zaměstnanců dle zákona č. 118/2000 Sb., souviset a které by bylo povinností správního orgánu si vyjasnit před samotnou aplikací zákona. Dále se práce zabývá samotným rozhodováním o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců úřadem práce a určitými specifiky při tomto rozhodování a není opomenuto vymezení základních pojmů, které jsou pro právní úpravu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele stěžejní. Práce se snaží podtrhnout propojenost ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s pracovním právem a zabývá se možnými výkladovými problémy, které mohou při uspokojování mzdových nároků úřadem práce vznikat. Zakomponovány byly také úvahy na téma odpovědnosti zaměstnavatele za dluhy společnosti a možných rizik zneužití či obcházení zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. V neposlední řadě je věnován prostor také právním prostředkům ochrany proti správním rozhodnutím v dané oblasti včetně přezkumu správních rozhodnutí soudy. Do práce byly začleněny také úvahy o povaze mzdového nároku, který je úřadem práce vyplácen, a to v kontextu velmi čerstvého a zásadního rozhodnutí zvláštního senátu, který je příslušný rozhodovat kompetenční spory. V závěru práce jsou zmíněna určitá doporučení de lege ferenda, která by mohla přispět k zamyšlení zákonodárce při případné novelizaci právní úpravy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, a to nejen konkrétně zákona č. 118/2000 Sb., ale s ohledem na multidisciplinaritu dané oblasti i s touto tématikou souvisejících právních předpisů. Klíčová slova: mzdový nárok, zaměstnanec, insolvence zaměstnavatele
Abstract v angličtině:
The legal regulation of satisfaction of employees wages claims while their employer is in the insolvency This thesis deals with the satisfactions of wages claims of the employees while their employer is being insolvent. It is described on the base of the valid special legal act number 118/2000 Sb., which gives the person the possibility how to ask for the wages claims that were not payed out by their employer. There is described the role of the Labour office which is approved to the satisfaction of employees claims according to that special legal act. The thesis is concentrated on the practical aspects of this area and there is said how this topic deals with an other area of our legal system and other legal acts. As the main condition for application of that special legal act is the beginning of the insolvency process with the concrete employer decribed. After this procedure is started than could be the employees claims satisfied by the Labour office if the legal conditions are filled. There are also decribed the preliminary legal questions which could be necessary to sort out by the Labour office and which could be connected with the satisfaction of employees claims. In the other part there is the description of the deciding process about the emloyees claims by the Labour office. It is focused on the specific situations which may occure during the process of making decision about the employees claims. It also picks up the main legal terms and definitions which are very important to know for this area of satisfaction of employees claims because they must be used during the application and that act is based on them. The thesis also tries to show up how this topic is connected to the labor law and to an other legal acts. There are also put thoughts about the employers responsibility and liability for their debts. There are also mentioned some possible risks which could occure by passing the special act which is supposed to help employees while their employer is insolvent. There are included the desciptions about the possibility of the defence against the decisions about claims made by the administration body and their is said that the administrative decisions could be examinated by the court of justice. At the end of this thesis there are some recommendations for the future legal changes in this area of legislation and in this issue of law. Key words: wages claim, employee, employer in the insolvency
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Dvořáková 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Dvořáková 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Dvořáková 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB