velikost textu

Právní úprava zbraní a střeliva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava zbraní a střeliva
Název v angličtině:
Legal regulation of firearms
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Flax
Vedoucí:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
197421
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Palná zbraň, Zbrojní průkaz, Právní úprava zbraní a střeliva, Nutná obrana s palnou zbraní, Skryté nošení.
Klíčová slova v angličtině:
Gun, Gun license, Legal regulation of firearms, private defense with gun, concealed carry.
Abstrakt:
Právní úprava zbraní a střeliva Abstrakt v českém jazyce: Při psaní rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva si autor kladl tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní tendence státu naopak projevem autoritářských tendencí. Tento argument se podařilo historicky ověřit analýzou právních předpisů odpovídajících časově etapám nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem práce bylo poskytnout hlubší analýzu výsledků, které debata přinesla. V unijním rozměru se jedná o směrnici, jíž se mění předchozí směrnice o nabývání a držení zbraní. Jak výchozí stav, tak legislativní prostředky, odůvodnění i očekávané důsledky pro občany České republiky byly analyzovány. Ač úprava nemůže České republice nic nabídnout z hlediska vnitřní bezpečnosti, neboť držení střelných zbraní nepředstavuje v ČR bezpečnostní problém, může hypoteticky přispět k bezpečnosti ostatních členských států. Potažmo může přispět k zachování dobrého jména České republiky, tím, že teroristům nebude usnadňovat získání dílů či znehodnocených zbraní na území České republiky. Nelze také vyloučit, že při stupňujícím se bezpečnostním úsilí zemí na západ od našich hranic se teroristé jednoho dne rozhodnou dosáhnout šokujícího účinku i útokem na našem území, i když dosud zřejmě jejich zájmu unikáme. Účel směrnice proto nebyl v práci shledán jako nevhodný, směrnice proto není zcela iracionální ani nelegitimní. Nepředstavuje pouze výron levicově intelektuálního lobbismu jak se občas podává v médiích. Nevhodným a to až za hranici legality, je však zvolený legislativní prostředek. Práce obsahuje argumentaci, která podporuje přesvědčení, že legislativní základ směrnice neumožňuje tuto konkrétní podobu směrnice přijmout a směrnice je proto nelegální. S tímto cílem souviselo také hodnocení již neaktuálního projektu změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, k jehož prohlasování v Poslanecké sněmovně se podařilo získat ústavní většinu. Senát České republiky se k projednání tohoto návrhu nedostal, ať už z důvodů časových či z politického pragmatizmu. Práce hodnotí tento projekt opět jako ne zcela iracionální či nelegitimní, ale velmi reakcionistický a opírající se o nejistou představu, že fixace určité možnosti chování občanů na úrovni ústavního práva povede k "ochraně občanů" před sekundárním předpisem Evropské unie. Z hlediska diskurzivního hodnocení byla zajímavým dokumentem důvodová zpráva k tomuto zákonu, která posouvala právo držet zbraň do roviny odvozeného, derivovaného či instrumentálního přirozeného práva k právu občanů postavit se na ochranu svého života a majetku. Naopak doktrína práva na odpor dále tématizována v oficiálních dokumentech nebyla, což je z pohledu establishmentu pochopitelné. Třetím cílem bylo poskytnout práci další rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura. K ilustraci byly použity přílohy, které se autorovi podařilo získat během vlastního procesu získávání oprávnění k držení palných zbraní. Posledním, neočekáváným cílem, který před autorem vyvstal až při psaní a hlubším pochopení právní úpravy i společensko-hospodářského rozměru, je strukturovaná obhajoba stávající právní úpravy. V médiích opětovně zaznívá, že česká právní úprava zbraní a střeliva je nejlepší právní úpravou na světě. Provést takové hodnocení objektivně není v lidských silách. Pravdou však zůstává, že Česká republika, ať již intiutivně či osvíceností zákonodárců, došla k právní úpravě, která odpovídá v podstatě všem moderním vědeckým nárokům. V návaznosti na sociální realitu se právní úprava v současnosti skutečně jeví jako optimální. Nároky na držitele zbraní se mírně gentrifikují v tom smyslu, že se zvedají finanční náklady a uchazeč musí mít fakticky určité studijní předpoklady. Úprava však zůstává přesto velmi liberální a díky nepřítomnosti zásadních sociálních rozporů, neřku-li třídní či rasové nenávisti v naší společnosti, nám jednoduše řečeno dobře slouží a současně způsobuje jen málo škod. Práce proto vyjadřuje silně konzervativní postoj autora. Klíčová slova: Palná zbraň, Zbrojní průkaz, Právní úprava zbraní a střeliva, Nutná obrana s palnou zbraní, Skryté nošení.
Abstract v angličtině:
Legal regulation of firearms Abstract in english: The thesis sets up three main objectives. Firstly to enrich the public debate by verifying numerous historical arguments, which objectivity and relevancy is unclear. Three chapters of the thesis delve in to these matters, presenting cultural, historical and scientific context for evaluating legal regulation in Europe at large. For substantial demography the right to own and carry a weapon is a symbol of their freedom, while the restrictions represent authoritarian breach of their rights. To an extend this thesis verifies this notion based on historical analysis of past czech and czechoslovakian legal regulation. On the other hand presented outcome of sociological research brings up the fact that weapon at the societal level private possession of firearms does not increase the safety of individual citizens. Sociology also offers enlightement on the reasons why we seek to own and carry weapon and why we fear them. Often these reasons are similarily questionable. The second objective was to provide deeper analysis of tangible outcomes of the debate itself. At the level of European union such an outcome is the Directive 2017/853 of the European Parliament and Council of May 2017 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons. The thesis covers initial state, legislative measuers, substantiation and impacts for the citizens of the Czech Republic. The amendment can offer little to the Czech Republic in reggards of internal security as possessions of firearms does not present a security threat in the Czech Republic. Yet to fight terorism collective measures are proving irreplaceable and the amending directive can not be seen as ilegitimate or nonsensical. Unluckily primary European law, the Treaties, does not lay legislative foundation for the directive as it is. The other outcome of public debate was an amendment of the constitutional law 110/1998 Sb., of the security of the Czech Republic. The required constitutional 1 majority formed in lower chamber of Parliament which was remarkable. The higher chamber decided not to read the proposal before end of the election period thus rendering it inconsequential. The thesis values the project again as not fully ilegitimate and irational, but very reactive. Also the idea of encapsulating some rights at constitutional level to prevent the european legislator from changing them might prove unproductive. Czech legislator expressed high esteem of right to carry weapon and connected it interpretatively with right to stay in defense of ones life and health. The right to resistance was not further elaborated on. The third objective was to provide the thesis with prolonged usefulness and utility to the public. Thesis contains extensive exposition of many unclear provisions of our gun law. Practice of the courts, and numerous jurisprudential commentaries and literature were used as resources. To ilustrate the appliacations several administrative decisions and documents were attached to the thesis. Another unexpected goal came up during writing of the thesis. The legal regulation of firearms stands to almost any demands of late sociological research conducted on this matter. Even though the requiremnts on the applicant begin to gentrify, the legislation stays generaly very liberal. Thanks to the welfare, absence of serious social conflicts and racial or class hatred in our society, we can afford this type of liberal approach while keeping the damages and harms at very, and acceptable level. The author strongly advocates current state. Keywords: Gun, Gun license, Legal regulation of firearms, private defense with gun, concealed carry. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Flax 4.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Flax 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Flax 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Flax 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB