text size

Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Titile (in english):
Selected problematic aspects of termination of work and service relationship
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Renata Lašáková
Supervisor:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Opponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Thesis Id:
197420
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
27/03/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování kvalifikace a pracovněprávní kompenzace s nimi související. Následně kapitola 5 obsahuje pojednání o služebním poměru, který představuje veřejnoprávní vztah oproti pracovnímu poměru, o jeho skončení a kompenzaci z toho vyplývající. Rovněž je zde přiblížena problematika odchodného podle předchozí právní úpravy pracovněprávních vztahů, tj. zákona č. 65/1965. Dále je uvedeno odchodné u vojáků z povolání, příslušníků bezpečnostních složek státu a představitelů státní moci a některých orgánů, soudců a poslanců Evropského parlamentu.
Abstract:
ABSTRACT Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, supposed to balance out such unpropitious situation, an employee (or employer) is entitled to by terminating the employment according to the legal code of the Czech Republic. Every employment termination brings not only rights to harmed ones but also liabilities for both the employee and the employer. By moving towards such inclinations we are easily getting carried away with the feeling that employment termination is an easy and simple matter. We omit other causal links and risks that may arise for either of the parties involved by such actions. My work is divided into five chapters. After the opening Chapter One comes the second chapter which focuses on specification of labour-law relations, employment, particular methods of employment termination and their legislation. Chapter Three is devoted to compensation institute being the most used money reimbursement type for employment termination as well as its legislation, purpose and associated questions. In Chapter Four I write about non-compete clauses and qualification agreements in increasing and deepening of qualification and labour-law compensations connected to such matters. The fifth chapter follows with treatise about professional relationship, which represents a public-law relationship in comparison to employment, its termination and associated compensation. Severance payment issues according to the previous labour-law relations legislation, that is Law No. 65/1965, is being discussed in this chapter, too. I also write about severance payments for soldiers, members of law-enforcement agencies, statutory representatives, other authorities, judges and Members of European Parliament.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Renata Lašáková 823 kB
Download Abstract in czech Mgr. Renata Lašáková 26 kB
Download Abstract in english Mgr. Renata Lašáková 27 kB
Download Supervisor's review JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 125 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 180 kB
Download Defence's report 172 kB