velikost textu

Rozpouštění politických stran jako nástroj obranyschopné demokracie : srovnání české a německé debaty.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozpouštění politických stran jako nástroj obranyschopné demokracie : srovnání české a německé debaty.
Název v angličtině:
Dissolution of political parties as a tool for defending democracy: a comparison of the Czech and German debates
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Macháčková
Vedoucí:
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
Id práce:
197406
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozpouštění politických stran, obranyschopná demokracie, extremismus
Klíčová slova v angličtině:
dissolution of political parties, defending democracy, extremism
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce pojednává o postihování antidemokratických politických stran v České republice a ve Spolkové republice Německo a o debatě odborné veřejnosti v reakci na judikaturu Nejvyššího správního soudu, resp. Spolkového ústavního soudu. Jedná se o komparativní diplomovou práci, každá otázka je tedy nejprve představena z českého, resp. německého pohledu a následuje komparativní kapitola shrnující hlavní spojitosti a rozdíly a pokouší se o hodnocení a úvahy de lege ferenda. Diplomová práce je rozdělena do šesti částí, jejichž cílem je zmapovat různé aspekty problematiky rozpouštění politických stran. Nejprve se zaměřuje na právní úpravu politických stran v České republice a ve Spolkové republice Německo s cílem shrnout teoretická východiska pro lepší porozumění otázky rozpouštění politických stran. Následuje exkurz do problematiky konceptu obranyschopné demokracie spolu s analýzou jejích projevů v ústavním právu České republiky a Spolkové republiky Německo. Dále je představena právní úprava obou států od hmotněprávních po procesní otázky rozpouštění a okrajově též dalších druhů postihů politických stran a jejich výsledné srovnání. Následuje studie rozhodnutí ve věci Dělnické strany a rozhodnutí ve věci pravicově extremistické straně NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), a to především s důrazem na nejnovější rozsudek, který vyšel teprve 17. 1. 2017 a není tedy českou právní vědou v odborné debatě prozatím reflektován. Dále byla zkoumána judikatura Evropského soudu pro lidská práva a její vliv na rozhodovací praxi jak českého Nejvyššího správního soudu, tak německého Spolkového ústavního soudu. Byla provedena rozsáhlá analýza českých i německých odborných článků zaměřených na téma rozpouštění politických stran s cílem nalézt v odborné debatě hlavní myšlenkové proudy a zjistit, zda jsou v české a německé debatě nějaké velké rozdíly v pohledu na tento kontroverzní nástroj obranyschopné demokracie na národní úrovni.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis focusses on the issues of sanctioning antidemocratic political parties in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany, as well as the discussion of the expert public in reaction to practice of the Supreme Administrative Court or Federal Constitutional Court. It is a comparative paper, therefore all issues are analysed from the Czech as well as the German point of view and the comparative chapter summarizing main coherences and differences always follows. The thesis is divided into six parts, which aim to map the matters related to banning political parties. Firstly, the theses is focused on the regulation of political parties in the Czech Republic and in the in the Federal Republic of Germany to provide theoretical backgrounds for better understanding of the topic. Consequently, both the introduction into problematic of the concept of defending democracy and the analysis of its demonstration in the constitutional law of the Czech Republic and of the Federal Republic of Germany follow. Moreover, substantive law aspects as well as procedural law aspects of dissolution of political parties are introduced ending up with comparison of both. The thesis contains also detailed insight into Czech case regarding Dělnická strana and in German case the NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands). This was performed with emphasis on new decision of the Federal Constitutional Court published on 17. 1. 2017, which was not reflected by the Czech jurisprudence yet. Furthermore, the practice of the European Court of Human Rights and its influence on the practice of both Czech Supreme Administrative Court and German Federal Constitutional Court was thoroughly examined. An extensive literature review regarding the topic of dissolution the political parties in Czech and German papers was performed in order to provide a comprehensive insight into the expert discussion. The aim was to find out whether the are significant difference about this controversial instrument on the national level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Macháčková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Macháčková 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Macháčková 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 152 kB