velikost textu

Mechanismy odolnosti rostlin rodu Coffea k abiotickým stresům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy odolnosti rostlin rodu Coffea k abiotickým stresům
Název v angličtině:
Mechanisms of resistance of plants from the genus Coffea to abiotic stresses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Skřivánek
Vedoucí:
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Id práce:
197403
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rod Coffea je svým rozšířením, nároky na prostředí a hospodářským významem pro lidstvo natolik specifický, že se stále častěji prosazuje jako modelový rostlinný materiál. Práce je řešena v kontextu nastupujících klimatických změn s cílem podat ucelený přehled o fyziologické odpovědi rostlin rodu Coffea v reakci na tři abiotické stresy – teplo, chlad a sucho. Dílčím cílem bylo porovnání odolnosti vůči těmto stresům u dvou hospodářsky významných druhů – Coffea arabica a Coffea canephora. Nelze obecně říci, který druh je odolnější, vždy zaleží na konkrétním stresu. Podstatnou částí reakce na zmíněné stresy se ukázala být akumulace a změna dynamiky obsahu sacharidů. Nastíněné téma bylo zpracováno formou literární rešerše všech mně dostupných vědeckých zdrojů. Klíčová slova: Coffea, extrémní teploty, nedostatek vody, sacharidy, stres, klimatická změna
Abstract v angličtině:
Abstract The genus Coffea is so specific by its distribution, requirements for environmental conditions and economic importance for humans that it is increasingly being studied as a model plant material. The thesis in the form of literary research is worked out in the context of the emerging climatic changes in order to give a comprehensive overview of the physiological responses of plants of the genus Coffea to three abiotic stresses – heat, cold and drought. The partial goal was to compare the resistance to these stresses of two economically significant species – Coffea arabica and Coffea canephora. We cannot generally say which species is more resilient, it always depends on a particular stress. Essential parts of the reaction to these stresses have proved to be carbohydrate accumulation and content dynamics. Key words: carbohydrates, climate change, Coffea, drought, extreme temperatures, stress
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Skřivánek 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Skřivánek 224 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Skřivánek 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edita Tylová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB