velikost textu

Tvorba a validácia nástroja pre meranie postojov k nakladaniu s odpadom v domácnostiach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba a validácia nástroja pre meranie postojov k nakladaniu s odpadom v domácnostiach
Název v češtině:
Tvorba a validace nástroje pro měření postojů k nakládání s odpadem v domácnostech
Název v angličtině:
Development and validation of a measure of an attitude to residential waste handling
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štefánia Simonová
Vedoucí:
Mgr. Jan Urban
Oponent:
Karel Čada
Id práce:
197388
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
postoje, nakladanie s odpadom, Campbellovo paradigma
Klíčová slova v angličtině:
attitudes, waste handling, Campbell paradigm
Abstrakt:
Abstrakt V tejto práci som merala postoje k nakladaniu s odpadom implementovaním teórie Campbellovej paradigmy. Teóriu Campbellovej paradigmy v súčasnosti najčastejšie implementujú autori v environmentálnej psychológii, ktorí sa zaoberajú výskumom environmentálne šetrného správania [napr. Kaiser, Byrka, 2011]. Optika Campbellovej paradigmy nazerá na koncept postoja ako na behaviorálnu predispozíciu, ktorá je ekvivalentne pozorovateľná z troch postojových prejavov (evaluatívne, afektívne a behaviorálne prejavy). Postoje k nakladaniu s odpadom v domácnostiach som merala prostredníctvom sebahodnotenia vlastného správania súvisiaceho s nakladaním s odpadom v domácnostiach V rámci svojej práce som vytvorila nástroj, umožňujúci merať postoje k nakladaniu s odpadom, ktorý zároveň zisťuje, či odhadnuté postoje majú vplyv na reálne správanie ľudí. Využitím Raschovho modelu merania [Bond; Fox, 2015] som odhadla obtiažnosti jednotlivých behaviorálnych výrokov a zároveň úrovne postojov pre účastníkov výskumu. Následne som na konkrétnych príkladoch ilustrovala využitie týchto dvoch premenných pre pravdepodobnostný odhad špecifického správania. Zároveň som potvrdila, že so zvyšujúcou sa úrovňou postoja v rámci nakladania s odpadom (t.z. environmentálne šetrnejší postoj v rámci tejto problematiky) sa zvyšuje aj pravdepodobnosť, že osoby budú voliť výrobky s menšou obalovou stopou (napr. zvolia produkt v papierovom namiesto v plastovom obale). Kľúčové slová: postoj, nakladanie s odpadom, Campbellova paradigma
Abstract v angličtině:
Abstract In my paper I measured attitudes towards waste handling by implementing the theory of Campbell´s paradigm. This theory is mostly implemented by authors in the field of environmental psychology, who focus on research of environmentally friendly behaviour. Campbell´s paradigm looks at the concept of attitude as a behavioural predisposition, which is equivalently observable from three attitudinal reactions (evaluative, affective and behavioural attitudes). I decided to measure attitudes towards waste handling in households through self- assessment of people´s own behaviour connected to waste handling at home. For the purpose of my paper I created a tool, which is capable of measuring attitudes towards waste handling and at the same time determines whether suggested attitudes have a real impact on people´s behaviour. By using Rasch model of measurement I estimated difficulties of particular behavioural expressions and also levels of attitudes of my study´s participants. Subsequently I used specific examples to illustrate the usage of these two variables for estimation of specific behaviour. Simultaneously, I confirmed that with increasing level of attitudes in connection with waste handling (that means more environmentally conscious attitude with regards to this issue) the probability of choosing consumer products with a smaller packaging impact increases as well (f.e. they choose a product packed in paper instead of plastic). Key words: attitude, waste handling, Campbell paradigm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štefánia Simonová 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štefánia Simonová 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štefánia Simonová 351 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Urban 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karel Čada 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Michael Bartoš, CSc. 153 kB