velikost textu

Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi
Název v angličtině:
The application of Trivers-Willard hypothesis in humans
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavol Kukla
Vedoucí:
RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radim Kuba
Id práce:
197387
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práca sa zaoberá aplikáciami Trivers-Willardovej hypotézy u ľudí. Trivers-Willardova hypotéza je jedna z najcitovanejších hypotéz týkajúcich sa evolúcie pohlavného pomeru. Práca krátko zhrnuje výskum evolúcie pohlavného pomeru pred formuláciou tejto hypotézy. Ďalej definuje podmienky hypotézy, ako ju stanovili jej autori Robert Ludlow Trivers a Dan Edward Willard, zaoberá sa jej interpretáciou a platnosťou jej podmienok v ľudských populáciách. Následne predkladá prípady efektov vplývajúcich na ľudský pohlavný pomer a možnosti aplikácie hypotézy ako vysvetlenia týchto efektov. Zaoberá sa tiež aplikovaním tejto hypotézy v širšom evolučnom kontexte, takzvanej „zovšeobecnenej Trivers- Willardovej hypotézy“. Ku konci sumarizuje kritiku platnosti hypotézy v ľudských populáciách. Kľúčové slová: Trivers-Willardova hypotéza, človek, pohlavný pomer, evolúcia, dobrý stav, zovšeobecnená Trivers-Willardova hypotéza, rodičovská investícia
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis deals with the application of Trivers-Willard hypothesis on people. Trivers-Willard hypothesis is one of the most cited hypotheses connected with evolution of sex ratio. The thesis briefly summarizes research of the evolution of sex ratio from before the hypothesis was formed. Furthermore, it defines conditions of the hypothesis as defined by their authors Robert Ludlow Trivers and Dan Edward Willard, it deals with its interpretation and the validity of the conditions within human populations. It subsequently introduces cases of effects influencing human sex ratio and possibilities of the application of the hypothesis as an explanation of those effects. It also deals with application of this hypothesis in broader context of the evolution, so-called “generalized Trivers- Willard hypothesis “. Towards the end, it summarizes the criticism of the validity of the hypothesis in human population. Key words: Trivers-Willard hypothesis, human, sex ratio, evolution, good condition, generalized Trivers-Willard hypothesis, parental investment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavol Kukla 705 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavol Kukla 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavol Kukla 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radim Kuba 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 152 kB