velikost textu

Vliv moření semen řepky olejné oomycetou Pythium oligandrum na metabolismus rostliny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv moření semen řepky olejné oomycetou Pythium oligandrum na metabolismus rostliny
Název v angličtině:
The effect of rape seed treatment with oomycete Pythium oligandrum on plant metabolism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Vaverová
Vedoucí:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Oponent:
Ing. Karel Müller, Ph.D.
Id práce:
197366
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologická ochrana, Pythium oligandrum, řepka olejná
Klíčová slova v angličtině:
biological control agents, Pythium oligandrum, rapeseed
Abstrakt:
Abstrakt Prostředkům biologické ochrany rostlin je věnována velká pozornost, protože umožní snížit množství používaných pesticidů v zemědělství. Komerčně je již využívána oomyceta Pythium oligandrum ve formě zálivky a postřiku. V této práci byly charakterizovány vlastnosti dalších izolátů a sledovány metabolické změny v rostlinách řepky olejné (Brassica napus subsp. oleifera), jejichž semena byla ošetřena přípravky na bázi Pythium oligandrum. V první části práce byly testovány vlastnosti sekretovaných látek izoláty Pythium oligandrum. Bylo měřeno množství fenolických látek a aktivity endoglykosidas endo-β-1,3- glukanasy, celulasy, chitinasy a také proteas, podle kterých se hodnotila schopnost oomycety Pythium oligandrum mykoparaziticky chránit rostlinu. Dále byly sledovány látky, zejména oligandrin, které jsou při interakci s rostlinou zodpovědné za „priming“, který umožní rostlině při infekci patogenem rychlou odezvu prostřednictvím systémové rezistence rostliny. Odlišnosti mezi jednotlivými izoláty se projevily také při elektroforetické separaci v zastoupení proteinů. V druhé části práce byl sledován vliv moření semen řepky izoláty Pythium oligandrum na metabolismus rostliny. Zatímco řada vlastností rostlin řepky ovlivněna nebyla, vliv ošetření se projevil v aktivitě NADP dependentních dehydrogenas, konkrétně šikimátdehydrogenasy, která se podílí na syntéze aromatických aminokyselin a fenolických látek. Množství fenolických látek, aktivita některých antioxidačních enzymů, jako jsou superoxiddismutasa a peroxidasy, byly zvýšeny v porovnání s kontrolními neošetřenými rostlinami. Se zúženým výběrem izolátů byl měřen vliv moření semen na metabolismus rostlin po vystavení infekci patogenem Verticillium longisporum. Metabolické rozdíly se projevily v aktivitách antioxidačních enzymů i glykosidas. Klíčová slova: biologická ochrana, Pythium oligandrum, řepka olejná
Abstract v angličtině:
Abstract Lot of attention is paid to biological control agents of plant pathogens as it will reduce the amount of pesticides used in agriculture. Pythium oligandrum oomycete is already used commercially in the form of watering and spraying. In this work the properties of other isolates were characterized, and the metabolic changes were studied in plants of oilseed rape (Brassica napus subsp. Oleifera), whose seeds were treated with preparates based on Pythium oligandrum. In the first part of the thesis the properties of compounds secreted by isolates of Pythium oligandrum were tested. The amount of phenolic substances and the activity of endoglycosidase endo-β-1,3-glucanase, cellulase, chitinase as well as proteases were measured to assess the ability of oomycete Pythium oligandrum mycoparasitically protect the plant. Substances, especially oligandrin, which during interaction with the plant are responsible for “priming”, have been observed, enabling the plant to respond rapidly to pathogen infection through systemic plant resistance. Differences between individual isolates also manifested themselves in electrophoretic separation in the protein representation. In the second part of the work, the effect of rapeseed seed treatment with isolates of Pythium oligandrum on plant metabolism was monitored. While many properties of rapeseed plants were not affected, the effect of the treatment was manifested in the activity of NADP dependent dehydrogenases, namely shikimate dehydrogenase, which is involved in the synthesis of aromatic amino acids and phenolic substances. The number of phenolic compounds, the activity of some antioxidant enzymes such as superoxide dismutase and peroxidases were increased compared to untreated plants control. With a narrower selection of isolates, the effect of seed treatment on plant metabolism after exposure to the pathogen Verticillium longisporum was measured. Metabolic differences were manifested in the activity of both antioxidant enzymes and glycosidase. (In Czech) Key words: biological control agents, Pythium oligandrum, rapeseed
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vaverová 3.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vaverová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vaverová 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Karel Müller, Ph.D. 8.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 216 kB