velikost textu

Studium enzymů sekretovaných oomycetou Pythium oligandrum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium enzymů sekretovaných oomycetou Pythium oligandrum
Název v angličtině:
Study of enzymes secreted by oomycete Pythium oligandrum
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolína Hrdinová
Vedoucí:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Oponent:
Mgr. Božena Kubíčková
Id práce:
197360
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologická ochrana rostlin, Pythium oligandrum, endo-1,3-β-glukanasa, celulasa, chitinasa, proteasy, stabilita enzymů
Klíčová slova v angličtině:
biological control agent, Pythium oligandrum, endo-1,3-β-glucanase, cellulase, chitinase, proteases, enzyme stability
Abstrakt:
Abstrakt Pythium oligandrum je jedním z nepatogenních zástupců rodu Pythium, který nalezl uplatnění jako prostředek biologické ochrany rostlin. Hlavní mechanismus účinku této oomycety spočívá v indukci obranného systému rostlin pomocí elicitorů a v mykopa- razitismu patogenních hub a houbám podobných organismů, které oomyceta napadá pomocí řady hydrolytických enzymů, jež uvolňuje do svého okolí. V první části této práce byla sledována aktivita hydrolytických enzymů endo-1,3-β-glukanasy, celulasy, chitinasy a proteas v komerčním přípravku na ochranu rostlin na bázi Pythium oligandrum, Polyversum-Biogarden. Bylo zjištěno, že přímé působení hydrolytických enzymů pravděpodobně není hlavním mechanismem účinku tohoto přípravku, neboť aktivita glykosidas významněji narůstá až po šestihodinové inkubaci přípravku ve vodě a proteolytická aktivita nebyla prokázána. V druhé části práce byly studovány vlastnosti proteas sekretovaných oomycetou Py- thium oligandrum. Nejvyšší proteolytická aktivita byla zjištěna při pH 6,5. Ovomukoid působil jako inhibitor sekretovaných proteas. Byla sledována také stabilita proteas, kte- rou snižovaly SDS i detergenty v tekutých mýdlech, roztok tuhého mýdla nebo NaOH; močovina ji snižovala pouze ve vyšších koncentracích. Naproti tomu ethanol stabilitu proteas neovlivňoval. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Pythium oligandrum is one of the non-pathogenic microorganisms of Pythium species which found its use as biological control agent. The main modes of action of this oomycete lie in inducing the plant immunity and in mycoparasitism of pathogenic fungi and fungus-like organisms. The oomycete attacks the pathogens by secretion of hydrolytic enzymes into the environment. In the first part of this bachelor’s thesis, activity of hydrolytic enzymes endo-1,3-β-glucanase, cellulase, chitinase and proteases was observed in a commercial product based on Pythium oligandrum, called Polyversum-Biogarden. It was conclu- ded that the direct hydrolysis of phytopathogens is probably not the main mechanism of this product because the activity of glycosidases increased only after six hour-long incubation of the Polyversum-Biogarden in water and the proteolytic activity was not detected. In the second part of the bachelor’s thesis, properties of proteases secreted by orga- nism Pythium oligandrum were studied. The highest proteolytic activity was observed at pH 6,5. Ovomucoid acted as an inhibitor of secreted proteases. The stability of pro- teases was lowered by SDS, detergents present in liquid soaps and by a solution of a solid soap or NaOH. Only the highest concentrations of urea lowered the activity of proteases. Ethanol did not influence the protease activity. (In Czech) 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Hrdinová 6.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Hrdinová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Hrdinová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Božena Kubíčková 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 216 kB