velikost textu

Problematika trestního soudnictví ve věcech mládeže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika trestního soudnictví ve věcech mládeže
Název v angličtině:
The issue of criminal justice in the matter of youth
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Beate Parýzková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
197348
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mládež, restorativní justice, opatření
Klíčová slova v angličtině:
youth, restorative justice, measures
Abstrakt:
Abstrakt Má diplomová práce pojednává o vybraných problémech týkajících se trestního soudnictví ve věcech mládeže. Ty vyplývají především ze skutečnosti, že se jedná o specifickou skupinu pachatelů, na jejichž protiprávní činy je třeba reagovat a nahlížet odlišně, než je tomu v případě dospělých. Proto trestní právo mladistvých vyústilo v samostatnou právní úpravu, jež je obsahem zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Předloženou diplomovou práci vnitřně člením do šesti částí, které mají logickou posloupnost. První část je věnována pojmosloví, které se v zákoně vyskytuje a je odlišné od obecné úpravy, jež stanovuje trestní zákoník a trestní řád. Odlišné termíny je nutné si osvojit pro dobrou orientaci v dané problematice. V části druhé se zabývám restorativní justicí, na jejíchž základech je zákon o soudnictví ve věcech mládeže vystaven. Je to justice obnovující, kde není primární odplata. Protože se nedá říct, že by existovala ustálená definice restorativní justice, uvádím především principy, na kterých je tato koncepce postavena. Dále okrajově zmiňuji některé instituty a ustanovení, ve kterých se principy restorativní justice odrážejí. Další část popisuje historii trestního soudnictví ve věcech mládeže, která předcházela současné úpravě. Součástí je též vymezení důvodů, které k přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže vedly. Ve čtvrté části se podrobně věnuji jednotlivým zásadám, kterými se trestní soudnictví ve věcech mládeže řídí. Jejich prostřednictvím jsem se snažila shrnout hmotněprávní i procesněprávní odlišnosti, které se na mladistvé vztahují. V kapitole páté se věnuji problematice trestní odpovědnosti mladistvých, kdy v případě mladistvých hovoříme o tzv. relativní trestní odpovědnosti. V této části mimo jiné řeším i problematiku věkové hranice trestní odpovědnosti a vyšetření duševního stavu mladistvého. Závěr mé práce tvoří část šestá, jež se věnuje opatřením ukládaným mladistvým a v jejím závěru též opatřením ukládaným dětem mladším patnácti let. Sankcionováním se tak zabývám především z hmotněprávního hlediska.
Abstract v angličtině:
Abstract My thesis deals with selected problems related to the criminal justice in the matter of youth. These problems mainly result from the fact that this is a specific group of offenders and that it is necessary to react to their unlawful activities and viewed them in a different way compared to the cases of adults. Therefore criminal law of young offenders resulted in the separate legal regulation which is contained in the Act no. 218/2003 Coll., on Judicial System in the Matter of Youth. I divide this thesis internally into six parts which have a logical sequence. The first part deals with terminology which occurs in the Act and differs from general adjudication which is stipulated by the Criminal Code and Code of Criminal Procedure. It is necessary to acquire different terms to get a good orientation in the given issues. The second part deals with restorative justice on which basis the act on judicial system in the matter of youth is built up. It is a restoring justice where no primary vengeance exists. Since we cannot say that there exists a stable definition of restorative justice, I mention mainly the principles which this concept is based on. Further, I make a passing comment about some institutes and provisions in which the principles of restorative justice are reflected. Next part describes history of criminal justice in the matter of youth which preceded the current arrangement. It also includes a definition of the reasons which gave rise to the acceptance of the act on judicial system for youth. In the fourth part, I deal in detail with the individual principles governing the juvenile criminal justice system. Using them I tried to summarize substantive and procedural law differences which apply to the juveniles. In the fifth chapter, I deal with the issue of juvenile criminal responsibility when in case of juveniles we talk about so-called relative criminal responsibility. In this part, I also deal with the issue of the age limit of criminal liability and examination of the mental state of a juvenile. The conclusion of my work is created by the sixth part which deals with the measures imposed on juveniles and, in its conclusion, with the measures imposed on the children under fifteen. I pursue sanctioning mainly from the substantive point of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Beate Parýzková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Beate Parýzková 355 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Beate Parýzková 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB