velikost textu

Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz Erzherzog Ferdinands II. von Tirol als Statthalter in Böhmen (1547–1567) aus sprachhistorischer Perspektive.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz Erzherzog Ferdinands II. von Tirol als Statthalter in Böhmen (1547–1567) aus sprachhistorischer Perspektive.
Název v češtině:
K německy psané korespondenci arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského jako místodržitele v Čechách v letech 1547–1567 z historiolingvistické perspektivy.
Název v angličtině:
On the German Written Correspondence of Archduke Ferdinand II of Tyrol as the Governor of Bohemia (1547–1567) from a Historiolinguistic Point of View.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Kříž
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Id práce:
197340
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
deutsche Sprache|Historiolinguistik|Korrespondenz|die Habsburger|16. Jahrhundert
Klíčová slova v angličtině:
German Language|Historiolinguistics|Correspondence|the Habsburgs|16th Century
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá historiolingvistickou analýzou 30 německy psaných listů arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) vydaných dvorskou kanceláří Pražského hradu mezi lety 1547–1567. Práce reflektuje politicko-společenské pozadí českých zemí 16. století, osobu arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a jeho vztah k českým zemím, jako i roli, typologii a textovou produkci kanceláří pozdního středověku a raného novověku. Blíže je popsán stav němčiny a jejích charakteristických rysů v kontextu jazyka kanceláří 16. století. Jádro práce spočívá v historiolingvistické analýze výchozího archivního materiálu z pohledu textové lingvistiky a historické pragmatiky. Cílem práce je na základě jazykového rozboru přispět k výzkumu němčiny v českých zemích 16. století v kontextu jazyka kanceláří.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented diploma thesis deals with a Historiolinguistic analysis of 30 letters written in German and published by the office of Archduke Ferdinand II of Tyrol (1547–1567) in Prague Castle between 1547–1567. The thesis reflects the political and social attitudes in the Czech lands of the 16th century, the person of Archduke Ferdinand II of Tyrol and his relationship to the Czech lands as well as the role, thy typology and the text-production of offices of the late Middle Ages and the Early modern period. The thesis proffers a closer description of the German language and its characteristic features in the context of the language of offices of the 16th century. The core of the thesis consists in a Historiolinguistic analysis of the initial archival material from the textological and historio-pragmatical point of view. The aim of the thesis is – according to the linguistic analysis – to contribute to the research of the German language used in the offices in the Czech lands in the 16th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Kříž 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Václav Kříž 71.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Kříž 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Kříž 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB