velikost textu

Mikrobiota a idiopatické črevné zápaly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikrobiota a idiopatické črevné zápaly
Název v češtině:
Mikrobiota a idiopatické střevní záněty
Název v angličtině:
Microbiota and inflammatory bowel diseases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Gajdárová
Vedoucí:
Mgr. Klára Klimešová, Ph.D.
Oponent:
Valéria Grobárová, Ph.D.
Id práce:
197331
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
IBD, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, mikroflóra, periférna krv, lymfocyty
Klíčová slova v angličtině:
IBD, ulcerative colitis, Crohn's disease, microbiota, peripheral blood, lymphocytes
Abstrakt:
Abstrakt Idiopatické črevné zápaly (IBD) sú autoimunitné ochorenie postihujúce gastrointestinálny trakt. Medzi hlavné typy patria ulcerózna kolitída (UC) a Crohnova choroba (CD). V poslednom období sa s IBD spája aj primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC), čo je chronické ochorenie pečene spojené so stenózou žlčovodov. Presná patogenéza a etiológia týchto ochorení nie je jasná, aj napriek veľkej snahe vedeckej spoločnosti. Jedná sa o multifaktoriálne ochorenia, ktoré sú spájané s dysbiózou črevnej mikrobioty. Diagnostika ochorení je založená na pre pacientov nepríjemných endoskopických vyšetreniach, a preto snaha hľadať nové sérové biomarkery je dobrý cieľ do budúcna. V diplomovej práci bola sledovaná reaktivita buniek periférnej krvi pacientov s IBD na 10 vybraných zástupcov typickej mikroflóry a to: Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, Blautia coccoides, Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale, Faecalibacterium prausnitzii, Ruminococcus flavefaciens, Bacteroides thetaiotaomicron, Prevotella ruminicola a Escherichia coli. Reaktivita pacientov s CD, UC a PSC-IBD bola zvýšena po stimulácii Faecalibacterium, Lactobacillus a Prevotella. Išlo však o nízke percentá buniek produkujúcich cytokíny, preto nie je možné povedať, či by mohli byť zapojené do patogenézy. Ďalšou časťou práce bolo testovanie vybraných biomarkerov za použitia séra pacientov. Proteíny viažuce mastné kyseliny, a to intestinály I-FABP a pečeňový L-FABP poukazovali na poškodenie črevnej bariéry. Zvýšená koncentrácia matrix metaloproteináz konkrétne MMP-14, a znížená hodnota MMP-9 jasne determinovala IBD pacientov od zdravých kontrol. Pri rozdelení UC a CD by mohol pomôcť proteín viažúci lipopolysacharid LBP, ktorého hodnoty boli vyššie u CD. Tieto výsledky poukazujú na reaktivitu na komenzálne baktérie a na dôležitosť črevnej bariéry pri IBD. Neinvazívna diagnostika má mnoho výhod nie len pre pacientov ale aj z ekonomického hľadiska vrátane možnosti opakovať vyšetrenia v krátkom období. Kľúčové slová: IBD, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, črevná mikrobiota, periférna krv, biomarkery
Abstract v angličtině:
Abstract Inflammatory bowel diseases (IBD) are an autoimmune illnesses affecting gastrointestinal tract. The main types include ulcerative colitis and Crohn's disease. Recently, primary sclerosing cholangitis (PSC) has also been associated with IBD. PSC is a chronic liver disease associated with bile duct stenosis. The exact pathogenesis and etiology of these diseases is not clear, despite the great efforts of the scientific community. They are multifactorial diseases that are associated with dysbiosis of intestinal microbiota. Their diagnosis is based on for patients unpleasant endoscopic examinations and therefore the search for new serum biomarkers is needed and appreciated target of scientific interest. In the first part of diploma thesis, we focused on the reactivity of peripheral blood cells of IBD patients to 10 selected representatives of typical intestinal microbiota: Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, Blautia coccoides, Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale, Faecalibacterium prausnitzii, Ruminococcus flavefaciens, Bacteroides thetaiotaomicron, Prevotella ruminicola and Escherichia coli. Reactivity of CD, UC and PSC- IBD patients was increased after stimulation with Faecalibacterium, Lactobacillus and Prevotella. However, we got low percentage of cytokine-producing cells, so we cannot confirm whether they could be involved in pathogenesis or not. Next part of the work was testing of selected biomarkers using patients' sera. Fatty acid binding proteins such as intestinal I-FABP and liver L-FABP have shown intestinal barrier damage. Increased matrix metaloproteinases MMP-14 concentration and decreased MMP-9 clearly determined IBD patients from healthy controls. A lipopolysaccharide-binding protein LBP whose values were higher for CD could help to distinguish UC and CD. Our results indicate reactivity to commensal bacteria and the importance of the intestinal barrier in IBD. Non-invasive diagnostics has many benefits not only for patients but also economically and for the possibility of retesting in a short period of time. Key words: IBD, ulcerative colitis, Crohn´s disease, gut microbiota, peripheral blood, biomarkers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Gajdárová 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Gajdárová 273 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Gajdárová 265 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Klimešová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Valéria Grobárová, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB