velikost textu

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců
Název v angličtině:
Taxation of profesional sportesmen's income
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslav Různar
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
197321
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, sportovec, daň
Klíčová slova v angličtině:
sport, sportsman, tax
Abstrakt:
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, a to konkrétně v postavení daňových rezidentů České republiky. Zároveň jsem chtěl poukázat na nesrovnalosti, které vznikají při teoretickém a praktickém řešení tohoto problému, to vše v návaznosti na judikaturu soudních instancí tuzemských i Soudního dvora Evropské unie. Při této analýze bylo využito základní dělení profesionálních sportovců, a to na sportovce v rámci individuálních sportů a sportovce v rámci kolektivních sportů. Tato práce je společně s úvodem a závěrem členěna do šesti kapitol. První kapitola se věnuje vývoji sportu jako prostředku k uspokojování potřeb a jeho významu pro společnost. Druhá kapitola ve své první části pojednává o postavení sportovce jako subjektu právních vztahů. Následují obecné pasáže týkající se daně z příjmu fyzických osob a skupin příjmů, z nichž je vybírána. Dále je zmíněn význam výdajů při zdaňování příjmů profesionálních sportovců a možnost jejich uplatnění v daňovém přiznání. Třetí kapitola se zabývá postavením sportovce jako zaměstnance, popřípadě osoby vykonávající sportovní činnost jako činnost závislou, s využitím rozdělení sportovců do oblastí kolektivních a individuálních sportů. Čtvrtá kapitola popisuje sportovce působící mimo pracovní poměr. Nejdříve je, s využitím relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu, podroben zkoumání status sportovců jako osob samostatně výdělečně činných a jejich příjmů plynoucích z této činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů. Kapitola pokračuje srovnáním charakteristických znaků výkonu sportovní činnosti s pojmovými znaky provozování živnosti. Na závěr této kapitoly je zmíněno postavení sportovce jako osoby vykonávající nezávislé povolání. Pátá kapitola se věnuje vývoji judikatury Soudního dvora Evropské unie v oblasti statutu profesionálních sportovců na unijní úrovni. Šestá a poslední kapitola se zabývá komparací právních řádů České republiky a ostatních států a úvahám de lege ferenda. V úvodu je nastíněno srovnání české a slovenské právní úpravy s důrazem na novou a univerzální kodifikaci sportu u našich sousedů. Následuje stejná metoda zkoumání právních řádů ostatních relevantních států. Na závěr této kapitoly jsou uvedeny způsoby řešení dané problematiky do budoucna. Klíčová slova: sport, sportovec, daň
Abstract v angličtině:
Taxation of profesional sportmen´s income Abstract The main objective of this thesis was to design its taxation of the income of professional athletes from the sports activities, especifically in the position of tax residents of the Czech Republic. At the same time, I wanted to point out the inconsistencies that arise between the theoretical and practical solutions to this problém, all in wake of the case-law of the judicial domestic instances and the Court of Justice of the European Union. In this analysis was used the basic division of professional athletes - the athletes in the individual sports and athletes in the collective sports. This work is, together with an introduction and the conclusion, divided into six chapters. The first chapter is devoted to the development of sport as a means of meeting the needs and its importance for the society. The second chapter, in its first part, is about the position of the athlete as a subjekt od legal relations. The following are general passages relating to the income tax of individuals and groups of incomes, of which is the income collected. Furthermore, is mentioned the importance of the expenditure of the taxation of the income of professional athletes and the possibility of their application in the tax return. The third chapter deals with the status of athletes as employees or persons engaged in sporting activities such as activity dependency. The fourth chapter describes the athletes acting outside the employment relationship. First, using the relevant case-law of the Supreme Administrative Court, subject to an investigation of the status of athletes are self-employed persons and their incomes from this activity according to § 7 of the income tax act. Chapter continues by comparing the characteristics of performance sports activities with conceptual features of trade. At the conclusion of this chapter is mentioned the status of athletes as persons, who executing an independent profession. The fifth chapter is devoted to the development of the case-law of the Court of the European Union in the field of the Statute professional athletes at EU level. The sixth and final chapter deals with the comparison of the legislation of the Czech Republic and other states and considerations de lege ferenda. In the introduction there is a comparison of Czech and Slovak legislation with an emphasis on new and universal codification of sport by our neighbors. Follows the same method of examination of the legal systems of the other relevant states. At the conclusion of this chapter there are ways to resolve the issue in the future. Key words: sport, sportsman, tax
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Různar 588 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Různar 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Různar 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB