velikost textu

Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Název v angličtině:
The influence of midostaurin, vistusertib and talazoparib inhibition on the activity of selected reductases from AKR and SDR superfamilies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Milan
Vedoucí:
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Id práce:
197307
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Jaroslav Milan Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Wsól, PhD. Konzultant: RNDr. Eva Novotná, PhD. Názov diplomovej práce: Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR. Kľúčové slová: reduktázy, AKR, inhibítory, midostaurín, vistusertib, talazoparib, antracyklíny, KG1a Mnohočetná lieková rezistencia je už mnoho rokov stále veľkým problémom pri terapii nádorových ochorení. Antracyklínové antibiotiká sú využívané v terapií s vysokou účinnosťou, ale spomínaná rezistencia a závažné nežiadúce účinky niekedy zabraňujú ich používaniu a vedú k zlyhaniu terapie. Jedným z najzávažnejších nežiadúcich účinkov je kardiotoxicita. Podľa starších teórií bol vznik kardiotoxicity založený na vznikajúcich reaktívnych formách kyslíka (ROS). Mnohokrát bol potvrdený negatívny účinok ROS na bunky srdcového svalu, avšak dnešné poznatky otvárajú aj iné, komplexnejšie mechanizmy jej vzniku. Predmetom tejto práce bolo štúdium enzýmov, ktoré metabolizujú antracyklíny, konkrétne daunorubicín. Vznikajúce metabolity majú nižšiu účinnosť a vyššiu toxicitu a môžu byť jednou z príčin zlyhania terapie a už spomenutej kardiotoxicity. V našej práci sme použili 3 inhibítory, midostaurín, vistusertib, talazoparib a testovali sme ich inhibičný vplyv na enzýmy AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2, CBR1, ktoré redukujú daunorubicín. Podľa našich zistení, je najviac inhibovaný enzým AKR1C3 a to zo všetkými inhibítormi. Z vybraných inhibítorov je pre neho najúčinnejší midostaurín (93 % pri 50 µM). Inhibícia enzýmu AKR1B10 bola najviac účinná s vistusertibom (38 % pri 50 µM). Zvyšné inhibítory ho inhibovali len do 18 % pri 50 µM. Podobne na tom bol aj AKR1A1 a najúčinnejší bol midostaurín (28 % pri 50 µM). Najmenšiu mieru inhibície vykazoval AKR7A2 s maximálnou inhibíciou 27 % pri vistusertibe. Ostatné inhibítory neboli pre AKR7A2 účinné. Pre CBR1 sa nám vysoko účinný inhibítor nepodarilo nájsť, ale najlepšie ho inhiboval vistusertib (52 % pri 50 µM). Na in vitro experimenty sme naviazali ex vivo experimentom s enzýmom AKR1C3 exprimovaným na bunkovej línií KG1a a midostaurínom. Experimentom sme potvrdili vyšší cytotoxický efekt daunorubicínu v kombinácií s midostaurínom.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical sciences Candidate: Bc. Jaroslav Milan Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, PhD. Consultant: RNDr. Eva Novotná, PhD. Title of diploma thesis: The influence of midostaurin, vistusertib and talazoparib inhibition on the activity of selected reductases from AKR and SDR superfamilies. Key words: reductase, AKR, inhibitors, midostaurin, vistusertib, talazoparib, anthracyclines, KG1a Multi drug resistance is for a lot of years still a big problem in therapy of cancer. Anthracycline antibiotics are highly efficient for treating cancers but multi drug resistance and severe side effects sometimes restrain the use of them and lead therapy to fail. One of the worst adverse effect is a cardiotoxicity. By older studies, the mechanism of a cardiotoxicity was because of formation of reactive oxygen species (ROS). Many times, the negative effects of ROS on cardiac muscle cells was confirmed but nowadays the evidence opens some other and more complex mechanisms of its damage. The main point of this work was examination of enzymes which metabolize anthracyclines, mainly daunorubicin. Metabolites which are formed are less potent than parent drug and they have bigger toxicity. This can have an impact on therapy and can cause a cardiotoxicity. In our study we used 3 inhibitors, midostaurin, vistusertib, talazoparib and we tested their inhibition potential on daunorubicin reducing enzymes AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 and CBR1. On the base of our results, the most inhibited enzyme is AKR1C3, which is valid for all 3 inhibitors tested. Most efficient inhibitor for AKR1C3 is midostaurin (93 % of inhibition with 50 µM). Inhibition of AKR1B10 is most efficient with vistusertib (38 % of inhibition with 50 µM). Others inhibit the enzyme only up to 18 % with 50 µM. We have similar results with AKR1A1, for which the most efficient inhibitor is midostaurin (28 % of inhibition with 50 µM). The weakest inhibition is shown in AKR7A2 with maximal inhibition of 27 % with 50 µM of vistusertib. Other inhibitors show no efficiency against AKR7A2. We have not found a significantly potent inhibitor for CBR1. The highest inhibition of CBR1 was found for vistusertib (52 % of inhibition with 50 µM). We finished this work by doing inhibition tests on cell line KG1a with midostaurin. By this test we confirmed higher cytotoxic effect of daunorubicin in presence with midostaurin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Milan 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Milan 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Milan 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 152 kB