velikost textu

Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena
Název v angličtině:
The Kalevala as a Source of Inspiration for J. R. R. Tolkien
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Kujal
Vedoucí:
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Id práce:
197299
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Finská filologie — Skandinavistika (FIF SKA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
J. R. R. Tolkien|Kalevala|Elias Lönnrot|fantasy literatura|finská literatura|quenijština|finština
Klíčová slova v angličtině:
J. R. R. Tolkien|the Kalevala|Elias Lönnrot|fantasy literature|Finnish literature|Quenya|Finnish
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vlivem Kalevaly a finštiny na anglického spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena a jeho tvorbu. Hlavním cílem je podat co nejkomplexnější popis toho, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila. V úvodní části je představen kontext Kalevaly, role Eliase Lönnrota při jejím vzniku a její význam, následně pak Tolkien, jeho dílo a objev Kalevaly. Hlavní část práce se věnuje Tolkienově kalevalské inspiraci, a to ze tří různých hledisek. V první řadě se jedná o vliv finštiny na quenijštinu, jeden z Tolkienových fiktivních jazyků. Zadruhé jde o to, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila na obecné úrovni – zásadní je zejména vliv Lönnrotovy role, kalevalské mytologie, některých abstraktních kalevalských aspektů v čele s významem zpěvu a struktury Kalevaly. Zatřetí jde pak o Tolkienovu inspiraci Kalevalou na konkrétní úrovni. Zde je významné především to, jak Tolkiena ovlivnil kalevalský hrdina Väinämöinen a příběh o sampu.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis deals with the influence of The Kalevala and the Finnish language on the English writer John Ronald Reuel Tolkien and his work. The main purpose is to provide a possibly most complex description of The Kalevala’s influence on Tolkien. Firstly, the background of The Kalevala, the role of Elias Lönnrot during its birth and its importance, and secondly, Tolkien, his work and his discovery of The Kalevala are introduced. The main part of the thesis focuses on Tolkien’s inspiration by The Kalevala out of three different perspectives. The first one is the influence of the Finnish language on Quenya, one of Tolkien’s fictional languages. The second one is The Kalevala’s importance for Tolkien from a general point of view – especially the influence of Lönnrot’s role, The Kalevala’s mythology, several abstract aspects of The Kalevala led by the importance of singing and The Kalevala’s structure is crucial. The third one is Tolkien’s inspiration by The Kalevala from a concrete point of view. Particularly the importance of The Kalevala’s character Väinämöinen and the story of the Sampo is significant here.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Kujal 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Kujal 405 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Kujal 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Kujal 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB