velikost textu

Vliv „ždanovismu“ na vývoj české poúnorové hudební estetiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv „ždanovismu“ na vývoj české poúnorové hudební estetiky
Název v angličtině:
The Influence of "Zhdanovism" on the Development of Czech musical Aesthetics after "Victorious February"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Robert Smutný
Vedoucí:
doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Id práce:
197298
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Estetika (EST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
socialistický realismus|ždanovismus|normativní estetika|hudební estetika|ideologie
Klíčová slova v angličtině:
socialistic realism|zhdanovism|normative aesthetics|musical aesthetics|ideology
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na dění v české hudební estetice po „Vítězném únoru“. V důsledku politických změn byla tato oblast veřejného života řízena podle sovětského vzoru. Proto tuzemští autoři přejali původně sovětské zadání boje proti formalismu. V první části práce jsou nejprve představeny kořeny sovětského boje s formalismem, z nichž vyrostly dvě protiformalistické kampaně. V souvislosti s druhou kampaní jsou představeny názory dobových sovětských teoretiků na společenskou funkci hudby (či umění obecně) a možnosti hudebního zobrazení. Druhá část práce se zaměřuje na českou debatu, respektive její čelní protagonisty: Zdeňka Nejedlého, Josefa Stanislava, Miroslava Barvíka a Antonín Sychru. V závěru práce je česká debata srovnána se sovětským vzorem. Klíčová slova socialistický realismus | normativní estetika | hudební estetika | ždanovismus | ideologie
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on Czech musical aesthetics after “Victorious February”. This sphere of public life was controlled in accordance with Soviet model due to the political changes. This was the reason why Czech authors assumed originally Soviet campaign against formalism. The first part of the thesis deals with the Soviet part of the story. We focus on two main themes: social function of music (or art in general) and limits of representation in music. The second part focuses on Czech debate or its main protagonists respectively: Zdeněk Nejedlý, Josef Stanislav, Miroslav Barvík and Antonín Sychra. The Czech debate is compared with the Soviet model in the end. Keywords socialist realism | normative aesthetics | musical aesthetics | zhdanovism | ideology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Robert Smutný 598 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Robert Smutný 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Robert Smutný 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. 519 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. 66 kB