velikost textu

Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Název v angličtině:
Educational program in botanical garden using QR codes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Malúšová
Vedoucí:
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Skýbová
Id práce:
197296
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (B BI-CH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
botanická zahrada, exkurze, výukový program, QR kódy, pracovní listy
Klíčová slova v angličtině:
Botanic garden, excursion, educational program, QR codes, worksheet
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis covers the history as well as the current state of the Bečovská Botanical Garden. It concisely presents natural sciences and the possibility of incorporating field trips and educational programmes into elementary school education. The theoretical part also describes the educational activities offered by the Bečovská Botanical Garden. The following chapters cover the process of creating such educational activities as well as the activity sheets. In Chapter 5, QR codes are introduced, including their history and their use in non-education fields. Finally, QR codes in education are described in connection with the effort to individualize the education processes. The practical part of this thesis focusses on the education programme created by the author for the lower-secondary school pupils as the Botanical Garden does not offer a programme for this age group. The created programme is based on using QR codes when exploring the Bečovská Botanical Garden. It consolidates and expands the pupils’ knowledge and puts the newly acquired skills into practice. The programme also requires demonstrating observation skills and the ability to use a map to navigate an unknown area. The activity sheets, which are part of the appendix, have been created to complement the programme. The education programme will be used in practice in spring 2018.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Malúšová 8.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Malúšová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Malúšová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 152 kB