velikost textu

Fenomén Airbnb jako determinant proměn prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén Airbnb jako determinant proměn prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem
Název v angličtině:
Airbnb phenomenon as a determinant of changes of spatial patterns of tourism in Prague compared to Vienna and Berlin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Judita Šavrdová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Dumbrovská
Oponent:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Id práce:
197283
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Airbnb, Praha, cestovní ruch, sdílená ekonomika, kolaborativní ekonomika
Klíčová slova v angličtině:
Airbnb, Prague, tourism, sharing economy, collaborative economy
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá fenoménem Airbnb a jeho vlivem na proměnu prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze. Airbnb v posledních letech dynamicky roste a je koncentrováno převážně v centrech měst, což může mít četné negativní dopady. Přesto se dopadům Airbnb v Praze nevěnuje mnoho prací. Cílem této práce je zjistit, jak Airbnb iniciuje proměnu prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem. Práce zkoumá prostorové rozmístění Airbnb vzhledem k hotelům a dalším zařízením. K tomu je využita kvantitativní analýza sekundárních dat poskytovaných nezávislým serverem Inside Airbnb a dat z národních či městských statistických úřadů. Ve všech třech městech se Airbnb koncentruje převážně v centru, v Praze je to patrné nejvíce. V Praze je Airbnb také nejvíce komercializováno, a to především v centru. Ve srovnání s Vídní a Berlínem nebyly v Praze pozorovány významné změny prostorových vzorců cestovního ruchu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with an Airbnb phenomenon and its influence on change of spatial patterns of tourism. Airbnb is dynamically growing in recent years and it is mostly concentrated in city centres which can have many negative impacts. In spite of that there are few researches focused on impacts of Airbnb in Prague. The object of this thesis is to find how Airbnb initiates change of spatial patterns of tourism in Prague compared to Vienna and Berlin. The thesis examines spatial distribution of Airbnb and compares it with hotels and other accommodation facilities. Quantitative analysis of secondary data which are provided by independent server Inside Airbnb and data from national or municipal statistical offices is used. Airbnb concentrates itself mostly in city center of all three cities and it is most visible in Prague. Airbnb is also most commercialized in Prague, especially in its city centre. Compared to Vienna and Berlin there were not observed any significant changes of spatial patterns of tourism in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Judita Šavrdová 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Judita Šavrdová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Judita Šavrdová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Dumbrovská 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB