velikost textu

Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů
Název v angličtině:
Legal status of a child after break-up of their parents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sylvie Horváthová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
197265
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
péče o dítě, styk s dítětem, zájem dítěte
Klíčová slova v angličtině:
child custody, child visitation rights, interest of a child
Abstrakt:
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním postavením dítěte po rozchodu jeho rodičů. Pozornost je věnována jak dětem rodičů, kteří byli sezdáni, tak dětem nesezdaných rodičů. Je zařazena také samostatná kapitola věnující se postavení dětí z atypických rodin, kde se pojednává o zvláštnostech postavení dětí stejnopohlavních párů, dětí pocházejících ze surogátního mateřství, dětí vychovávaných pěstouny a osvojiteli. V počátečních kapitole pojednávám o manželství, kohabitaci a rozdílech mezi nimi. Zařazuji i stručný popis vývoje předmětné právní úpravy. Druhá kapitola se věnuje rodičovské odpovědnosti. Dále jsem se zaměřila zejména na problematiku péče o dítě včetně historického kontextu. Věnuji se jak jednotlivým formám péče o dítě a jejich specifikům, tak výkladovým problémům, které přinášejí ustanovení zákona, která je upravují. Součástí jsou i poznatky z psychologie ohledně jednotlivých forem péče o dítě s důrazem na péči střídavou a syndrom zavrženého rodiče, zařazuji i kapitolu týkající se toho, jak děti vůbec rozvod prožívají. Další kapitola se věnuje styku rodiče a dítěte a také styku dítěte s dalšími osobami. Rozebírám i zájem dítěte, který je předním hlediskem rozhodování (nejenom) soudu o dětech. Zhodnocuji i vybranou judikaturu Ústavního soudu, která doplňuje výklad v předchozích kapitolách. Nabyté poznatky stručně porovnávám s právním řádem Slovenské republiky, Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V závěru navrhuji několik změn platné právní úpravy. Práce používá zejména metodu analytickou, syntetickou, dále i metodu deduktivní a komparativní. Cílem práce bylo podrobně pojednat o možnostech uspořádání poměrů dítěte po rozchodu jeho rodičů, zejména s důrazem na specifika střídavé péče o dítě. Dále kriticky zhodnotit související judikaturu Ústavního soudu a zařadit právní úpravu do historického i komparativního kontextu. Klíčová slova: péče o dítě, styk s dítětem, zájem dítěte
Abstract v angličtině:
Legal status of a child after break-up of their parents Abstract The topic of this diploma thesis is legal status of a child after break-up of their parents. It is focused both on children of married and unmarried parents. An extra chapter about legal status of children from atypical families is also included, which addresses unusual legal positions of children of same-sex parents, children born via surrogacy and children raised by foster and adoptive parents. In the first chapter I discuss the marriage, cohabitation and differences between these two. A brief description of how the law in question evolved is included as well. Second chapter covers parental responsibility. The following part is mostly focused on the topic of custody including an overview of the historical context. In this part, forms of custody and their specifics are described and an overview of interpretation issues resulting from regulations and laws is given. The section is also supported by findings from the field of psychology regarding forms of custody with focus on joint custody and parent alienation syndrome. A section about child perception of a divorce is also included. Next chapter depicts visitations between a child and their parents and also between the child and other persons. The interest of a child is also characterized, as it is the primary consideration when (not only) courts are deciding about children. Selected practices of the Czech Constitutional Court are also included as a supplement to the commentary in previous sections. Acquired knowledge is briefly compared with legal systems of Slovak Republic, Kingdom of Spain and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In the conclusion, I propose several changes to the current regulations. The thesis uses especially analytical and synthetical methods, but also deductive and comparative methods. The goal of this thesis is to thoroughly elaborate about possible arrangements of situation of a child after the break-up of their parents, with focus on specifics of joint custody. The aim is also to critically evaluate corresponding practices of the Czech Constitutional Court and to put current legal regulations into historical and comparative context. Key words: child custody, child visitation rights, interest of a child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sylvie Horváthová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sylvie Horváthová 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sylvie Horváthová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB