velikost textu

Řízení o omezení svéprávnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o omezení svéprávnosti
Název v angličtině:
Restriction of legal capacity proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Krejčí
Vedoucí:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
197262
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svéprávnost, omezení svéprávnosti, řízení o omezení svéprávnosti
Klíčová slova v angličtině:
legal capacity, restriction of legal capacity, restriction of legal capacity proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá především procesní úpravou řízení o omezení svéprávnosti obsažené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, účinném od 1. 1. 2014. Za tímto účelem práce charakterizuje související hmotněprávní instituty zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, především svéprávnost jako způsobilost právně jednat a její omezení. Práce se zabývá zejména průběhem řízení, jehož výsledkem je přijetí rozhodnutí o omezení svéprávnosti nebo o jiném vhodném opatření, přičemž se autorka více zabývá dvěma aspekty řízení, kterými je úkon zhlédnutí posuzovaného a problematika formulace výroku, kterým se svéprávnost omezuje. Cílem práce je charakteristika právní úpravy řízení o omezení svéprávnosti, dřívější a především nové judikatury s tímto řízením související a snaha o hodnocení jejich dopadu na adresáty rozhodnutí přijatých v řízení o omezení svéprávnosti. Autorka se rovněž snaží o nastínění možných řešení problematických aspektů řízení o omezení svéprávnosti. Diplomová práce je členěna na 4 hlavní kapitoly. První kapitola je věnována hmotněprávní úpravě omezení svéprávnosti a souvisejících institutů. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj hmotněprávní i procesní úpravy omezení svéprávnosti a řízení o ní, když minulost právní úpravy alespoň částečně (někdy i do značné míry) determinuje úpravu současnou nebo naopak zdůvodňuje odklon od ní. Třetí kapitola představuje jádro celé práce a obsahuje průběh řízení o omezení svéprávnosti od okamžiku jeho zahájení až do pravomocného skončení. Na obsahu této kapitoly se také nejvíce projevují závěry současné (i minulé) rozhodovací praxe soudů. Čtvrtá kapitola se věnuje vybraným rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, které s problematikou české právní úpravy souvisí nebo jsou ve spojení s ní přímo skloňovány. Závěr sleduje zhodnocení současné právní úpravy a jejích největších nedostatků z pohledu autorky a nastínění jejich možného řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis primarily deals with the legal frame of the restriction of legal capacity proceedings, which is contained in the Code on Special Court Proceedings (Act. No. 292/2013 Sb.) effective from 1. 1. 2014. For that purpose the thesis works with particular legal institutions of substantive law contained in the Civil Code (Act No. 89/2012 Sb.), such as legal capacity (a capacity to make juridical acts) and its restriction. The thesis is focused especially on the course of the proceedings resulting in the decision to restrict legal capacity or to accept any other appropriate measures. The author also describes two particular aspects of the proceedings, which are the duty of the court to see an individual whose legal capacity is subject to the consideration and the possible ways to make a decision by which the legal capacity is restricted. The aims of the thesis are to describe legal regulation of the restriction of legal capacity proceedings, previous and recent case law dealing with this issue and to evaluate their influence on the individuals whose legal capacity has been restricted. The author also seeks to propose a possible solution to the problems related to the restriction of legal capacity proceedings. The diploma thesis is divided into 4 main chapters. The first chapter is dedicated to the issue of legal capacity and related legal institutions. The second chapter summarizes the history of substantive and procedural law on the restriction of legal capacity as the previous legal regulation had determined the new one or, on the other hand, explains the reasons for the new regulation. The third chapter is the core of the thesis. It contains the course of the legal proceedings before the court from the beginning to the final judgment. The chapter also includes the previous and recent case law dealing with the issue. The fourth chapter is focused on the particular case law of the European Court for Human Rights, which is related to the Czech legal regulation. In conclusion the author evaluates the actual legal regulation and its most important problems and proposes possible solutions of them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Krejčí 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Krejčí 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Krejčí 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB