velikost textu

Příprava jednání v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava jednání v civilním procesu
Název v angličtině:
Preparation of a hearing in the civil procedure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Pelcová
Vedoucí:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
197260
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příprava jednání, kvalifikovaná výzva, přípravné jednání
Klíčová slova v angličtině:
preparation of a hearing, qualified call for response, preliminary hearing
Abstrakt:
Příprava jednání v civilním procesu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou jednání v civilním procesu, jejímž cílem je co nejrychlejší projednání a rozhodnutí konkrétních případů, a to zpravidla při jediném jednání. Zároveň rozhodnutí vydaná v návaznosti na přípravu jednání musí odpovídat právu na soudní ochranu a spravedlivý proces. První kapitola této diplomové práce se věnuje definování účelu a cíle přípravy jednání v civilním procesu a nastiňuje případné rozdíly ve sporných a nesporných řízení. Druhá kapitola pak shrnuje historický vývoj přípravy jednání na našem území od jejích počátků ve středověku až po platnou právní úpravu. Následně je třetí kapitola věnována základním principům a zásadám, na nichž je postaven civilní proces, potažmo příprava jednání. Těžištěm práce je kapitola čtvrtá, v níž jsou podrobně analyzovány jednotlivé postupy a instituty přípravy jednání v civilním procesu. Nejprve je pozornost soustředěna na zkoumání návrhu na zahájení řízení, naplnění procesních podmínek a splnění poplatkové povinnosti. Poté jsou detailně rozebrány jednotlivé instituty přípravy jednání, tedy výzva k odstranění vad podání, prostá výzva, kvalifikovaná výzva, přípravné jednání a jiný soudní rok. V páté kapitole je česká právní úprava porovnána s platnou právní úpravou Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Kapitola šestá se následně zabývá ústavní konformitou rozsudku pro uznání vydaného na základě fikce uznání, jenž je neodmyslitelně spjat s některými instituty přípravy jednání. Tuto práci uzavírá kapitola sedmá, která se věnuje Věcnému záměru civilního řádu soudního jakožto základnímu dokumentu pro budoucí právní úpravu civilního procesu a návrhům de lege ferenda. Cílem této diplomové práce je nejen poskytnout ucelený výklad přípravy jednání v civilním procesu, ale rovněž posoudit, zda postupy a instituty přípravy jednání v civilním procesu efektivně slouží k naplňování cíle přípravy jednání, jsou zároveň legitimními prostředky k dosažení takového cíle a odpovídají požadavku spravedlivého projednání a rozhodnutí v tom kterém případě. Klíčová slova příprava jednání, kvalifikovaná výzva, přípravné jednání
Abstract v angličtině:
Preparation of a hearing in the civil procedure Abstract This thesis deals with the preparation of a hearing in the civil procedure defined by its objective – to hear a case in the fastest possible manner hand in hand with provision of a brief and fair decision, in principle, in one hearing. The first chapter of this thesis is dedicated to defining the purpose of the preparation of a hearing in the civil procedure and outlines the possible differences in contentious and non- contentious proceedings. The second chapter summarizes the historical development within our territory from its very beginnings in the Middle Ages to the current legislation. Subsequently, the third chapter delves into the fundamental principles on which the civil procedure is built upon, as well as the preparation of the hearing. The foundation of this thesis is the fourth chapter, which analyses the various process and instruments of the preparation of the hearing in detail. Firstly, attention is focused on examining the proposal for proceedings’ initiation, the fulfilment of the proceedings’ conditions and the fee obligation. Afterwards, individual instruments are analysed in depth, for instance the call to correct a submission, the simple call for a response, the qualified call for a response, the preliminary hearing in contentious and non- contentious proceedings. In the fifth chapter, the Czech legislation is compared to the German and Slovak legislation. The sixth chapter deals with the legitimacy of the judgment by acknowledgement issued on the basis of legal fiction. This thesis is finalized by the seventh chapter, which deals with the Material Intent on the Civil Procedure Code as a fundamental document for upcoming legislation and the proposals de lege ferenda. The objective of this thesis is not only to provide a comprehensive interpretation of the preparation of a hearing the civil procedure, but also to consider whether the process and instruments effectively serve the purpose of preparation of the hearing are also justified and correspond with the right to a fair trial. Key words preparation of a hearing, qualified call for response, preliminary hearing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Pelcová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Pelcová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Pelcová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB