velikost textu

Role zaměstnavatelů při prevenci civilizačních onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role zaměstnavatelů při prevenci civilizačních onemocnění
Název v angličtině:
Employers' role in Chronic Diseases Prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Martina Kollerová
Vedoucí:
MUDr. Vladimíra Lipšová
Oponent:
PhDr. Ludmila Kožená
Id práce:
197258
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilizační onemocnění, zaměstnavatel, pracovní prostředí, prevence, zdravá výživa, fyzická aktivita, zanechání kouření, nutriční terapeut
Klíčová slova v angličtině:
non-communicable diseases, employer, workplace, prevention, healthy nutrition, physical activity, smoking cessation, registered dietitian
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je definovat roli zaměstnavatelů při prevenci civilizačních onemocnění, přesněji prozkoumat existující účinné možnosti prevence civilizačních onemocnění, které může zaměstnavatel nabízet na pracovišti. Zjistit postoje zaměstnavatelů v České republice k těmto možnostem prevence a porovnat je s postoji zaměstnanců. Na případové studii dále demonstrovat účinnost vybraného nástroje prevence na pracovišti. V teoretické části jsou definovaná klíčová civilizační onemocnění, jejich prevalence a incidence v globálním měřítku a v ČR. Popsány jsou hlavní rizikové faktory těchto onemocnění s důrazem na ovlivnitelné rizikové faktory životního stylu. Výsledky rešerše nejnovějších přehledových studií sumarizují aktuální vědecky podložené informace o vlivu klíčových faktorů životního stylu v prevenci civilizačních onemocnění. Možnostmi ovlivňování rizikových faktorů civilizačních onemocnění ze strany zaměstnavatelů se zabývá analýza dostupné zahraniční literatury. Jejím cílem je najít hlavní oblasti intervence na pracovišti ze strany zaměstnavatele, srozumitelně je definovat a dále v praktické části zjišťovat rozsah využívání zaměstnavateli v ČR, zájem o využití v budoucnosti a míru zájmu účastnit se těchto oblastí intervence ze strany zaměstnanců v ČR. V praktické části práce bylo provedeno dotazníkové šetření s představiteli zaměstnavatelů v ČR a anonymní dotazníkové šetření na vzorku zaměstnanců firem z různých odvětví. Dotazníkové šetření na cílové skupině zaměstnavatelů ukázalo, že z možných oblastí intervence zatím nejvíce využívají úpravy prostředí pracoviště s cílem snížit výskyt rizikových faktorů jako je kouření anebo nadměrný stres a také zvýšit příležitosti k většímu využívání protektivních faktorů jako je navýšení fyzické aktivity a umožnění volby zdravé stravy. Z aktuálně využívaných intervencí zaměstnavateli se na druhém místě umístily aktivity zacílené na zvyšování znalostí zaměstnanců v rámci prevence civilizačních onemocnění. Nejméně využívanou oblastí intervencí k prevenci civilizačních onemocnění českými zaměstnavateli jsou opatření zprostředkující zkušenosti a zážitky jako je například skupinové sportování před a po pracovní době nebo program redukce hmotnosti na pracovišti. Ze strany zaměstnanců je právě o tyto programy největší zájem, využilo by je 47 % dotázaných zaměstnanců. Zájem mají také o získávání nových znalostí (42 %) a o využití úprav prostředí na pracovišti vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění (43 %). Význam a efektivnost programů podpory zdraví na pracovišti a důležitou roli zaměstnavatele při prevenci civilizačních onemocnění potvrzují i výsledky ukázkového tříměsíčního programu redukce hmotnosti v závěru práce. Klíčová slova: civilizační onemocnění, zaměstnavatel, pracovní prostředí, prevence, zdravá výživa, fyzická aktivita, zanechání kouření, nutriční terapeut
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of this thesis is to define the role of employers in the prevention of chronic non-communicable diseases, more precisely to explore the existing effective opportunities for the prevention of chronic non-communicable diseases that employers can provide at workplace. Consequently, find out the attitudes of employers in the Czech Republic to these prevention interventions possibilities in comparison with the attitudes of employees. Finally, demonstrate the effectiveness of the selected prevention tool in a case study of one employer. The theoretical part of the thesis defines the main non-communicable diseases, their prevalence and incidence on a global scale and in the Czech Republic. The main risk factors of these diseases are described with an emphasis on modifiable behavioural risk factors. The review of the latest studies summarizes the evidence-based information on the impact of key behavioural lifestyle factors in the prevention of chronic non-communicable diseases. The possibilities to reduce risk factors of non-communicable diseases by employers are discussed in the analysis of available up-to-date scientific literature. The aim of the analysis was to identify and clearly define the key areas of employers’ interventions and find out to what extent the employers in the Czech Republic are willing to implement these areas of intervention in comparison with attitudes of employees and their willingness to participate in these areas of intervention at the workplace. As a part of this thesis a primary research was conducted, carried out as an anonymous survey with HR representatives of employers in the Czech Republic and an anonymous survey on a sample of employees of various companies. The survey on employers has shown that, among the possible areas of intervention, employers currently use modifications of the environment most often. Out of the currently used interventions by Czech employers, activities focused on increasing employees' awareness and knowledge on the prevention of NCDs ranked second. Comprehensive programs of prevention providing experience are the least supplied by employers so far. In contrary, employees are the most interested in these experience-providing programs (47%). They are also interested in the acquisition of new knowledge (42%) and in the use of workplace modifications to prevent NCDs (43%). The results of the three-month comprehensive weight loss program confirm the importance and effectiveness of health promotion programs at the workplace and also prove the important role of employers in the prevention of non-communicable diseases at the end of the thesis. Key words: non-communicable diseases, employer, workplace, prevention, healthy nutrition, physical activity, smoking cessation, registered dietitian
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Martina Kollerová 4.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Martina Kollerová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Martina Kollerová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Vladimíra Lipšová 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ludmila Kožená 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 748 kB