velikost textu

Problematika štěnic v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika štěnic v České republice
Název v angličtině:
Bedbugs in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Ptáčková
Vedoucí:
RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.
Id práce:
197256
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Práce se zabývá výskytem štěnic v České republice. Teoretická část shrnuje nejdůležitější informace týkající se štěnic z pohledu studentky veřejného zdravotnictví. Kromě popisu a životního cyklu štěnice se autorka zabývá i přenosem, důvodem rozšíření a zdravotními riziky. Dále se práce snaží nastínit úlohu orgánů veřejného zdraví a průběh dezinsekce. Práce kromě analýzy současného stavu poznání sumarizuje prostředky, které mohou pomoci před výskytem štěnic v zařízeních. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření. Dotazník byl zaslán krajským hygienickým stanicím, deratizačním firmám a nemocnicím. Hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda se počet štěnic v České republice zvýšil. Další otázky se již dělí podle typu organizace. U deratizačních firem se práce zaměřuje hlavně na proces dezinsekce, u krajských hygienických stanic na úlohu orgánu veřejného zdraví. U nemocnic se zaměřuje především na výskyt a prevenci.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis deals with the occurrence of bedbugs in the Czech Republic. The theoretical part summarizes the most important information about bedbugs from the perspective of a public health student. In addition to the description and life cycle of the bedbug, the author also deals with the transmission and reason for the spread and health risks. Furthermore, the thesis tries to outline the role of public health authorities and the course of disinsection. In addition to analyzing the current state of knowledge, the work summarizes possibilities of the prevention in the analyzed facalities. The practical part contains the results of the questionnaire survey. The questionnaire was sent to regional sanitation stations, extermination companies and hospitals. The main research question was whether the number of bedbugs in the Czech Republic increased. Other questions are specific for the concrete type of organization. The maily questions were process of disinfestation, the role of public health and prevention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Ptáčková 3.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Ptáčková 337 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Ptáčková 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 152 kB