velikost textu

Hanoversko mezi Británii a Pruskem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hanoversko mezi Británii a Pruskem
Název v angličtině:
Hannover between Great Britain and Prussia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Rampas
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Id práce:
197255
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hannover|Velká Británie|Prusko|dějiny|personální unie|sjednocení Německa|Welfové|anexe|Viktorie|Ernest Augustus
Klíčová slova v angličtině:
Hanover|Great Britain|Prussia|History|personal union|German unification|Guelph|annexation|Victoria|Ernest Augustus
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce: Předkládaná práce se zabývá politickým a hospodářským vývojem Hannoverska jako příkladu středně velkého státu v Německém spolku. Vedle jeho vztahu s Velkou Británií, s níž bylo Hannoversko v letech 1714–1837 spojeno personální unií, je rozebíráno i nové vymezení vztahů mezi těmito státy platné před rokem 1866 a anexí Hannoverska Pruskem a také dopady významných událostí tehdejší Evropy na fungování welfské domény. Blíže rozebírány jsou osobnosti britské královny Viktorie a hannoverského krále a vévody z Cumberlandu Ernesta Augusta, kteří byli klíčovými aktéry při konci personální unie v roce 1837 a při řešení citlivých politických otázek, které následovaly. Vedle akcentu na dějiny politické se práce zaobírá rovněž dějinami hospodářskými a to předně v souvislosti se vztahem Hannoverska k Německému celnímu spolku (Zollvereinu). Tato instituce, zaštítěná Pruskem, představovala pro Hannoversko v určitých etapách jeho vývoje jako samostatného království nejdříve konkurenci a následně cestu ke krátkodobému řešení vnitřních problémů. Především se ale jednalo o jednu z mnoha situací, kdy se hannoverské zájmy střetávaly se zájmy jeho většího souseda, Pruska. O takovou situaci se jednalo také v letech 1848–1850, kdy se rozhodovalo o dalším směřování tehdejšího Německa a v letech 1863–1866, v jejichž průběhu se schylovalo k rozhodujícímu střetu mezi Rakouskem a Pruskem. Pozornost je v rámci práce také věnována tzv. „britské kartě“ v rámci hannoverské politiky. Jedná se o využívání blízkých vztahů s Británií a její panovnickou dynastií za účelem získání významnější pozice v rámci politických jednání i při balancování mezi sférou vlivu Pruska a Rakouska. Tento institut byl Hannoverskem používán se střídavými úspěchy až do roku 1866, přičemž jeho úspěšnost závisela předně na tehdejším směřování britské politiky. V rámci práce je pracováno s primárními a sekundárními prameny, memoáry, periodiky a je bohatě citována korespondence tehdejších významných politiků a subjektů veřejného života. Účelem je vyváženější pohled na tehdejší události i na nevděčnou roli, s níž se muselo Hannoversko vypořádávat od konce jednání Vídeňského kongresu v roce 1815 až do své anexe po bitvě u Langensalzy v roce 1866. Klíčová slova: Hannover, Velká Británie, Prusko, dějiny, personální unie, sjednocení Německa, Welfové, anexe, Viktorie, Ernest Augustus
Abstract v angličtině:
Abstract in English language: This thesis deals with the political and economic development of the Kingdom of Hanover as an example of a medium-sized state in the German Confederation. In addition to its relationship with Great Britain, with which was Hanover associated in personal union in the years 1714–1837, a new definition of relations between these states before 1866 and the annexation of Hanover by Prussia are also discussed, as well as the impact of the significant events in Europe in that time on the functioning of the Guelph domain. Closer to be discussed are the personalities of British Queen Victoria and Hanoverian King and Duke of Cumberland Ernest August, who were key actors at the end of the personal union in 1837, and in addressing the sensitive political issues that followed. Apart from the emphasis on political history, this thesis also deals with economic history, primarily in connection with Hanover's relationship with the German Customs Association (Zollverein). This institution, guarded by Prussia, represented to Hanover in certain stages of its development as an independent kingdom, first of all, competition and then a path to the short-term solution of its internal problems. Above all, however, this was one of the many situations where Hanoverian interests clashed with the interests of his bigger neighbor, Prussia. This was also the case in the years 1848–1850, which were crucial for the future development of Germany, and in 1863–1866, which served as a prelude to the conflict between Austria and Prussia about hegemony in Germany. Attention is also paid to the so-called "British Card" within Hanoverian policy. It involves the use of close ties with Britain and its ruling dynasty in order to gain a more prominent position in political negotiations and in balancing the sphere of influence between Prussia and Austria. This institute was used by Hanover with alternate successes until 1866, and its success depended primarily on the direction of British politics. This work is focused on primary and secondary sources, memoirs, periodicals and uses many quotes from the correspondence of the then significant politicians and public life subjects. The purpose is a better-balanced view of the events of that time, as well as the ungrateful role that Hanover had to cope with since the end of the Vienna Congress in 1815 until its annexation by Prussia as a result of the Battle of Langensalza in 1866. Key words: Hanover, Great Britain, Prussia, History, personal union, German unification, Guelph, annexation, Victoria, Ernest Augustus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Rampas 5.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Rampas 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Rampas 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 610 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 469 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Rampas 310 kB