velikost textu

Validizační studie testu Sémantické verbální fluence k diagnostice kognitivního deficitu u schizofrenie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Validizační studie testu Sémantické verbální fluence k diagnostice kognitivního deficitu u schizofrenie
Název v angličtině:
Validation Study of Semantic Verbal Fluency Test for Assessment of Cognitive Deficit in Patients with Schizophrenia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Vavrošová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Id práce:
197244
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Test sémantické verbální fluence|neuropsychologická diagnostika|schizofrenie|kognitivní funkce|kognitivní deficit
Klíčová slova v angličtině:
Semantic Verbal Fluency test|neuropsychological diagnostics|schizophrenia|cognitive functions|cognitive deficits
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá testem sémantické verbální fluence a jeho potenciále m k diagnostice kognitivního deficitu u schizofrenní populace. Deficit v oblasti kognitivníc h funkcí je v současné době považován za jádrový příznak tohoto onemocnění, který zásadním způsobem ovlivňuje fungování jedinců v běžném životě. Pozornost je věnována zejména rozlišovací schopnosti testu sémantické verbální fluence, která je ověřována na vzorku duševně a neurologicky zdravých jedinců a pacientů s diagnózou schizofrenie ve věku od 18 do 40 let (N=339). Dále jsou v této práci představeny výsledky hlubší analýzy, která byla provedena pomocí kvalitativního skórovacího systému u jedinců z dílčího výzkumného souboru (N=47). Studie se rovněž zabývá vztahem vybraných demografických proměnných (pohlaví, věk, počet let vzdělání) a výsledkem v testu sémantické verbální fluence. Podle výsledků naší statistické analýzy, dosahovali pacienti s diagnózou schizofre nie signifikantně horších výsledků ve všech zkoumaných proměnných (celkový počet slov, celkový počet sémantických clusterů, celkový počet switchů, průměrná velikost clusteru, procento slov v clusterech, podíl cluster switchů) ve srovnání s duševně a neurologicky zdravými jedinci. Srovnatelných výsledků dosahovali pacienti pouze v proměnné „počet hard switchů“. Výsledky naší studie dále poukázaly na významný vztah mezi počtem let vzdělání a celkovým počtem slov u obou skupin a mezi počtem let vzdělání a celkovým počtem sémantických clusterů a switchů u duševně a neurologicky zdravých jedinců. Věk hrál významnou roli pouze ve vztahu k proměnné „průměrná velikost clusteru“ u pacientů s diagnózou schizofrenie. Klíčová slova: Test sémantické verbální fluence, neuropsychologická diagnostika, schizofrenie, kognitivní funkce, kognitivní deficit
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis addresses Semantic Verbal Fluency test and its potential as a diagnostics of cognitive deficit at schizophrenic population. Deficit of cognitive functions, presently considered as a core symptom of this disorder, substantially impacts daily life functioning. In particular, discriminant validity of Semantic Verbal Fluency test is examined in a mentally and neurologically healthy population as well as patients diagnosed with schizophrenia aged 18 to 40 years (N=339). Furthermore, results of profound analysis using a qualitative scoring system in a selected sample group (N=47) are presented. Moreover, the study investigates the association of selected demographic variables (gender, age, years of education) with results of Semantic Verbal Fluency test. Results of our statistical analysis reveal that patients diagnosed with schizophre nia performed significantly worse than healthy controls in all examined variables (total word count, total number of semantic clusters, total number of switches, mean cluster size, percent words in clusters, ratio of cluster switches) as compared with mentally and neurologically healthy subjects. Comparable results of the two research groups were attained solely in „number of hard switches“ variable. Our results further indicate a significant association between years of education and total word count, and years of education and total number of semantic clusters and switches in both groups. Conversely, age was solely associated with „mean cluster size“ variable in patients diagnosed with schizophrenia. Keywords: Semantic Verbal Fluency test, neuropsychological diagnostics, schizophrenia, cognitive functions, cognitive deficits
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vavrošová 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Vavrošová 377 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vavrošová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vavrošová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB