velikost textu

Odkaz v dědickém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odkaz v dědickém právu
Název v angličtině:
Legacy in law of succession
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Martin Svoboda
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
197233
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odkaz, dědické právo, závěť
Klíčová slova v angličtině:
Legacy, inheritance law, testament
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, umožňující zůstaviteli široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický exkurs, který mapuje vývoj odkazu od dob římského práva přes úpravu pro naše území stěžejními, soukromoprávními kodexy. V druhé půli je práce zaměřena na současnou právní regulaci, která je doplněna kritikou ve formě úvah de lege ferenda. Navzdory vytčeným nedokonalostem současné právní úpravy je dovozeno, že se jedná o vysoce přínosný institut s tím, že jeho znovunavrácení do českého právního řádu bylo krokem dobrým směrem. V závěru práce je stručně předestřena polská a islámská právní úprava odkazu. Za účelem osvětlení vztahů s jinými instituty dědického práva, jakož porovnání úprav nacházejících se ve stěžejních kodexech, je hojně využívána výzkumná metoda komparace, doplněná o metodu historickou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60‘s of the last century as a traditional institute of inheritance law, allowing the testator wide opportunities of acquiring his property mortis causa. With the effectiveness of the Civil Code No. 40/1964 Coll., that released its regulation, completely disappeared from the public's legal awareness. The topic of the legacy became recurrent in connection with the recodification of private law, because adoption of Civil Code No. 89/2012 Coll. caused a return of legacy to the Czech law. The specificity of the legacy is its disruption with universal succession, which is otherwise typical for inheritance law. The main objective of the thesis is to acquaint the reader with the legacy and define its position in the legal environment. For the interpretation is chosen a procedure that goes from general to specific, which corresponds to the content layout of the thesis. The first part of the thesis deals with an analysis of the legacy as a whole and its differentiation from classical inheritance as well as from the fideikomis as a command and donation in a case of death, with which it is easily interchangeable. This is followed by a historical excursion, which maps the development of the legacy from the Roman law period through the legislation for our territory key, private-law codes. The second half of the thesis is focused on legal regulation, which is complemented by criticism in the form of considerations de lege ferenda. Despite of the imperfections of current legislation is legacy a highly beneficial institute, and its re-introduction into the Czech legal system was a step in a good direction. At the end is briefly explained the Polish and Islamic law version of legacy. In order to elucidate the relations with other institutes of inheritance law, as well as the comparison of the key codes, is widely used the research method of comparison, supplemented by a historical method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Svoboda 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Svoboda 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Svoboda 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB