velikost textu

Glutamátové receptory a kvalitativní kontrola v endoplazmatickém retikulu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Glutamátové receptory a kvalitativní kontrola v endoplazmatickém retikulu
Název v angličtině:
Glutamate Receptors and Endoplasmic Reticulum Quality Control
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ruth Tachezy
Vedoucí:
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Adámek
Id práce:
197219
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
iontový kanál, excitační synapse, intracelulární kompartment, transport, neurodegenerace
Klíčová slova v angličtině:
ion channel, excitatory synapse, intracellular compartment, trafficking, neurodegeneration
Abstrakt:
Abstrakt Kvalitativní kontrola (QC) je soubor procesů, které se účastní biogeneze a výstavby proteinů. Cílem této práce je tyto procesy detailně popsat. V buňce probíhá QC na mnoha úrovních. Popisuji QC endoplazmatického retikula (ER) a s ní propojenou QC cytosolickou. QCER zahrnuje více druhů translokace do lumen ER, glykosylaci, formování disulfidických můstků pomocí protein disulfid izomerázy (PDI), chaperony účastnící se těchto procesů a ER-asociovanou degradační dráhu, která chybně sbalené proteiny retranslokuje zpět do cytoplasmy, kde jsou následně degradovány v proteosomu. QC cytosolu je s ERQC propojená, neboť proteiny se translatují v cytosolu a jsou poté různými druhy drah přenášeny na nebo přes membránu ER. S cytosolickou degradací proteinů v proteasomu souvisí ubikvitinace proteinů a účastní se jí také cytosolické chaperony a další buněčné organely, jako například agresomy, juxtanukleární kompartmenty a depozita nerozpustných proteinů. S kvalitativní kontrolou a správným sbalením proteinů v ER je rovněž spojena vápníková rovnováha. Například chybné sbalení glutamátových receptorů vede k některým neurodegenerativním onemocněním. Klíčová slova: kvalitativní kontrola, endoplasmatické retikulum, ERAD, ERQC, glutamátový receptor, protein, glykosylace, posttranslační modifikace, degradace, proteasom, ubikvitinace
Abstract v angličtině:
Abstract Quality control (QC) is a collection of processes taking part in the biogenesis and architecture of proteins. The objective of this thesis is to describe these processes in detail. QC takes place on many different levels in various compartments of the cell. The focus is on the endoplasmic reticulum (ER) QC interconnected with cytosolic QC. There are multiple steps involved in ERQC: several types of protein translocation to the ER lumen, glycosylation, disulfide bond formation via protein disulfide isomerase, chaperones that assist to achieve a correct conformation, and ER- associated degradation pathway for retranslocation of misfolded proteins back to the cytoplasm, where they are degraded. Cytosolic QC is interconnected with the ERQC through various ways of translocation of proteins to the ER membrane or lumen. Proteins that are retranslocated from ER to the cytosol are ubiquitinated and subsequently degraded in the proteasome. Ubiquitination is a process of targeting a protein for degradation. Cytosolic chaperones and other cellular structures, such as aggresomes, juxtanuclear compartments, and insoluble protein deposits, take part in the ubiquitination. Calcium dysregulation that is linked to QC and correct protein folding in ER is also described. Some of the possible consequences of protein misfolding are pointed out. For instance, the misfolding of glutamate receptors leads to neurodegenerative diseases. Key words: quality control, endoplasmic reticulum, ERAD, ERQC, glutamate receptor, protein, glycosylation, posttranslational modification, degradation, proteasome, ubiquitination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ruth Tachezy 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ruth Tachezy 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ruth Tachezy 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Horák, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Adámek 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB