velikost textu

Morální disstres učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morální disstres učitelů
Název v angličtině:
Moral distress of teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaroslava Matulová
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Id práce:
197199
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morálka, etika, dilema, sociální vlivy, kritická událost, morální disstres
Klíčová slova v angličtině:
Moral values, ethics, social influences, critical situations, dilemmas, moral distress, stress
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou morálního distresu učitelů na českých základních školách. Je členěna do dvou částí. První, teoretická, je věnována vysvětlení základních pojmů, které souvisí s etickou stránkou učitelské profese. Od obecnějších pojmů jako jsou etika, morálka, stres se přechází k heslům, jež jsou pro tuto práci stěžejní – morální distres, kritická událost. Druhá část je praktická. Na základě analýzy dat získaných kvalitativním výzkumem se autorka pokouší popsat a kategorizovat podoby morálního distresu. Zaznamenává různé způsoby řešení kritických situací a jejich možný vliv na psychiku a další práci pedagogů. Práce by mohla posloužit jako podklad pro další následný výzkum, popřípadě jako materiál, na jehož základě by mohly být navrženy strategie, které by pomohly učitelům podobné situace co nejlépe zvládnout. KLÍČOVÁ SLOVA Morálka, etika, sociální vlivy, kritická událost, dilema, morální distres, stres
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master’s thesis analyzes the subject of moral distress of Czech primary school teachers. It is divided into two parts. The first theoretical part clarifies key concepts and terms of ethics in education. Aside from more general terms like ethics, morals, and stress, it also covers crucial terms like moral distress and critical events. The second, practical part analyzes a qualitative dataset to describe and categorize different forms of moral distress. It records a variety of ways of solving critical situations and their potential influence on the psyche and professional development of educators. The aim of this work is to serve as a base for additional research or as a material for creating strategies to overcome similar situations. KEYWORDS Moral values, ethics, social influences, critical situations, dilemmas, moral distress, stress
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslava Matulová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslava Matulová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslava Matulová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB