velikost textu

Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století
Název v angličtině:
The founders of alcohol abuse treatment centers in our country at the beginning of the 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dita Hrubá
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Šejvl
Oponent:
Petr Popov
Id práce:
197197
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkohol, závislost, léčba, léčebna, Čechy, 20.století
Klíčová slova v angličtině:
alcohol, addiction, treatment, sanatorium, Bohemia, 20th century
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Počátek 20. století byl na našem území k řešení protialkoholních otázek nakloněný. Do čela země se dostává T. G. Masaryk. T. G. Masaryk, především pak jeho příznivci se touto problematikou soustavně zabývají, a protože jsou ústavy pro choromyslné tou dobou přetěžovány alkoholiky, je na snaze vytvořit pro léčbu alkoholismu k tomu specializovaných ústavů. Cíl práce: Zmapovat počátky institucionalizované ústavní léčby závislosti na alkoholu na našem území. Popsaní aktivit a myšlenek hlavních představitelů té doby a zakladatelů ústavní léčby v boji proti alkoholismu, a to MUDr. Jana Šimsy, Bedřicha Konaříka a prof. Břetislava Foustky. Metody: Pro sběr dat byla použita obsahová kvalitativní analýza dostupných dokumentů na dané téma a jejich komparace. Následovala analogie získaných informací. Výsledky: Problematice závislosti na alkoholu a jeho nadměrnému užívání se MUDr. Jan Šimsa, Bedřich Konařík i prof. Břetislav Foustka pilně věnovali. Na počátku 20. století dochází na našem území k šíření protialkoholního hnutí včetně zakládání ústavních léčeben v tomto duchu. Klíčová slova: alkohol, závislost, léčba, léčebna, Čechy, 20. století
Abstract v angličtině:
Abstract Background: The beginning of 20th century was in our country favourable for dealing with alcoholic issues. T. G. Masaryk takes the lead of the country. He and most importantly his sympathizers are continuously concerned with this issue and as the psychiatric institutions are filled with alcoholics these days, an effort to establish specialised institutes for alcoholism treatment is made. Aims: To map the beginning of institutionalized alcohol treatment in our territory. Describe the activities and ideas of main representatives and founders of institutional treatment of alcoholism of that time, namely MUDr. Jan Šimsa, Bedřich Konařík and Prof. Břetislav Foustka. Methods: A qualitative content analysis of documents that were available on given topic and their comparison was used for data collection. Afterwards, an analogy of obtained information was accomplished. Results: MUDr. Jan Šimsa, Bedřich Konařík and prof. Břetislav Foustka were very occupied with issue of addiction and excessive consumption of alcohol. At the beginning of 20th century a spread of anti-alcohol movement and establishment of constitutional hospitals in the same spirit arises. Key words: alcohol, addiction, treatment, sanatorium, Bohemia, 20th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dita Hrubá 998 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dita Hrubá 406 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dita Hrubá 336 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Šejvl 1.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Popov 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D. 748 kB