velikost textu

Spectroscopic study of temperature-sensitive hydrogels

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spectroscopic study of temperature-sensitive hydrogels
Název v češtině:
Spektroskopické studium teplotně citlivých hydrogelů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Šestáková
Vedoucí:
doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Oponent:
Mgr. Larisa Starovoytova, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
Id práce:
197186
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Biofyzika a chemická fyzika (FBCHF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Hydrogel; Fázový přechod; Spektroskopie NMR;
Klíčová slova v angličtině:
Hydrogel; Phase transition; NMR spectroscopy
Abstrakt:
Polymerní hydrogely jsou látky obsahující polymerní sí´, která vykazuje schopnost botnat ve vod- ných roztocích. Existuje t°ída hydrogel·, u kterých se zm¥nou teploty dochází k tzv. kolapsu. Kolaps je proces na mikroskopické úrovni, kdy polymerní °et¥zce p°echází z konformace klubka do konformace globule. Rozpou²t¥dlo je p°i tomto procesu vypuzováno z hydrogelu, který tak ztrácí na objemu. V této práci studujeme kolaps hydrogel· tvo°ených jednoduchými polymerními sít¥mi (PDEAAm) a dvo- jitými polymerními sít¥mi (PDEAAm/PAAm, PDEAAm/PDMAAm). P°ipravené vzorky jsme stu- dovali pomocí botnacích experiment·, NMR spektroskopie a UV-Vis spektroskopie. Z m¥°ení vyplývá, ºe druhá, hydro lní sloºka sniºuje rozsah kolapsu (p°íslu²nou entropii a entalpii) a roz²i°uje teplotní interval kolapsu. Ukázalo se, ºe sí´ová hustota první sloºky nemá na kolaps vliv, ale p°i p°íprav¥ ovliv¬uje výsledné sloºení dvojitých sítí. M¥°ení spin-spinové relaxa£ní doby prokázalo p°ítomnost vázané vody pouze u jednoduchých sítí. Dvojité sít¥ mají z°ejm¥ heterogenní strukturu, konkrétn¥ vzorky PDEAAm/PAAm jsou porézní. P°i m¥°ení pomocí UV-Vis bylo zji²t¥no, ºe uvol¬ování mode- lového roztoku má exponenciální pr·b¥h. 1
Abstract v angličtině:
Polymer hydrogels are materials composed of the polymer network, which have the ability to swell in water-based solutions. The temperature change can induce a phase transition in some of the hydrogels. The hydrogel shrinks and the solvent is released. The phase transition is called the collapse and it is caused by the microscopic coil-globule transition. In this thesis, the phase transition of the single (PDEAAm) and double network hydrogels (PDEAAm/PAAm, PDEAAm/PDMAAm) was studied with swelling experiments, NMR spectroscopy and UV-Vis spectrocopy. One of the main results is that the second and hydrophilic component causes the broader temperature interval and decreases the extent (enthalpy and entropy) of the collapse. It was proved that the cross-linking density of the rst hydrogel network does not aect the collapse, but it in uences the nal composition of the double network hydrogels during the preparation. The spin-spin relaxation time measurements demonstrate bound water existence only in the single network systems. The double network systems are probably heterogeneous, expecially PDEAAm/PAAm samples have a strongly porous structure. Measuring drug model release, the exponential decay of the swollen solution in the hydrogel was proved. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Šestáková 5.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Šestáková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Šestáková 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Larisa Starovoytova, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 152 kB