velikost textu

Strangers in a Strange Land: American Lives under the Soviet Gaze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strangers in a Strange Land: American Lives under the Soviet Gaze
Název v češtině:
Cizinci v cizí zemi: Americké životy pod sovětským dohledem
Typ:
Diplomová práce
Autor:
David Perry
Vedoucí:
Adrian Brisku, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Mgr. Daniela Kolenovská, PhD.
Id práce:
197175
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (IMESS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Američané, imigranti, Sovětský svaz, zastoupení, Propaganda, Moskevská zpravodajství, média
Klíčová slova v angličtině:
Američané, imigranti, Sovětský svaz, zastoupení, Propaganda, Moskevská zpravodajství, média
Abstrakt:
Abstrakt: Cizinci v cizí zemi: Američané žijí pod sovětským pohledem David Perry Cílem tohoto dokumentu je osvětlit životy amerických přistěhovalců žijících v Sovětském svazu během třicátých let 20. století a současně diskutovat o tom, jakou úlohu hraje ve společenství přistěhovalců státní propaganda prezentovaná prostřednictvím časopisů v angličtině, jako je například Moskevská zpravodajství. Tento článek poskytuje potřebnou analýzu populace, která nebyla zkoumána, ve studii o přistěhovalectví v moderní době. Tím, že se zaměřuje na primární zdroje produkované pro spotřebu společenství jako celku, na rozdíl od individuálních zkušeností nalezených v paměti nebo v dopisech, se tento příspěvek snaží vytvořit všeobecné informace týkající se sociálních a politických tlaků, které čelí sovětskoamerické přistěhovalecké komunitě třicátých let . V druhé kapitole tohoto článku buduji profil imigrantské komunity a vystopuji historický vývoj komunity od Spojených států v raných letech Velké hospodářské krize po jejich emigraci do Sovětského svazu. Rovněž se snažím popsat způsob, jakým faktory jako rasa, pohlaví a třída ovlivnily zkušenosti imigrantské komunity. Tento článek využívá konceptuální historický přístup, zvláště ve své třetí kapitole, pro rozvíjení pochopení toho, jak byly v 30. a 30. letech diskutovány pojetí důležitá v sociálním a politickém diskurzu v domácích a hostitelských zemích společenství: Spojené státy a sovět Svaz. Mezi tyto pojmy patří individualismus a koncepce kolektivní, racionalizace a plánování národních ekonomik a revoluce. Čtvrtá kapitola se zabývá způsoby, jakými Moskevské zprávy představovaly Američany žijící v Sovětském svazu během třicátých let, s důrazem na tropy, jako je "průkopnický" a "podnikavý" duch amerického lidu. Ukazuje také motivaci výstavby tohoto vyprávění, který zahrnoval potřebu stanovit standardy chování pro americké přistěhovalce a představil komunitu jako věrnou státní i komunistické ideologii.
Abstract v angličtině:
Abstract: Strangers in a Strange Land: American Lives Under the Soviet Gaze By David Perry This paper aims to shed light on the lives of American immigrants living in the Soviet Union during the 1930s, while also discussing the role that state propaganda, presented through English-language periodicals such as Moscow News, played within the immigrant community. This paper provides needed analysis of an under-researched population in the study of immigration in the modern era. By focusing on primary sources produced for the consumption of the community as a whole, as opposed to individual experiences found in memoirs or letters, this paper attempts to create generalizable information regarding the social and political pressures facing the Soviet-American immigrant community of the 1930s. In the second chapter of this paper, I construct a profile of the immigrant community and trace the historical development of the community, from the United States in the early years of the Great Depression to their emigration to the Soviet Union. I also work to describe the ways that factors such as race, gender, and class affected the experiences of the immigrant community. This paper utilizes a conceptual historical approach, particularly in its third chapter, to develop an understanding of the way that concepts important in social and political discourse were discussed in the home and host countries of the community during the 1930s: the United States and the Soviet Union. These concepts include individualism and the concept of the collective, rationalization and the planning of national economies, and revolution. The fourth chapter discusses the ways in which Moscow News represented Americans living in the Soviet Union during the 1930s, with an emphasis on tropes such as the “pioneering” and “enterprising” spirit of the American people. It also shows the motivation behind the construction of this narrative, which included the need to establish standards of behavior for American immigrants, as well as portraying the community as loyal to the State and communist ideology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Perry 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Perry 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Perry 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Adrian Brisku, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Kolenovská, PhD. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 153 kB