velikost textu

Mikrobiální degradace výšemolekulárních polycyklických aromatických uhlovodíků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikrobiální degradace výšemolekulárních polycyklických aromatických uhlovodíků
Název v angličtině:
Microbial degradation of high-molecular polycyclic aromatic hydrocarbons
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Christina Bachmannová
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D.
Id práce:
197167
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Polycyklické aromatické uhlovodíky, Pseudomonas, biodegradace, benzo(a)pyren
Klíčová slova v angličtině:
Polycyclic aromatic hydrocarbons, Pseudomonas, biodegradation, benzo(a)pyrene
Abstrakt:
Abstrakt Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou jedněmi z mnoha převážně antropogenních kontaminantů životního prostředí, které představují nebezpečí i pro lidské zdraví. Proto je potřeba získat co nejvíce poznatků o jejich degradaci a využít je v bioremediaci prostředí kontaminovaného těmito látkami. Zvláště polycyklické aromatické uhlovodíky s vyšší molekulovou hmotností jsou jen špatně rozpustné a tedy i málo biodostupné látky, z nichž benzo[a]pyren je prokázaný karcinogen a další byly shledány jako potenciální karcinogeny. V této práci popisuji znalosti o mikrobiálních degradačních dráhách polycyklických aromatických uhlovodíků podezřelých z karcinogenních účinků na lidský organismus a to benzo[a]pyrenu, benz[a]anthracenu, dibenz[a,h]anthracenu, benzo[k]fluoroanthenu, benzo[b] fluoroanthenu, chrysenu a indeno[1,2.3-c,d]pyrenu. Dále rozebírám hydroxylující dioxygenázy, dihydrodiol dehydrogenázy a štěpící dioxygenázy, tedy první enzymy mikrobiálního katabolismu uhlovodíků a jejich přizpůsobení degradaci výšemolekulárních polycyklických aromatických uhlovodíků. Klíčová slova: polycyklické aromatické uhlovodíky, Pseudomonas, biodegradation, benzo[a]pyren
Abstract v angličtině:
Abstract Polycyclic aromatic hydrocarbons are anthropogenic pollutants of the environment that reprsent danger to human health. Thus, there is a great need for knowledge of their degradation mechnaims that could be utilized for bioremediation of the contaminated environment. Polycyclic aromatic hydrocarbons with higher molecular weight are rather insoluble substances with very low bioavailability and one of them i.e. benzo[a]pyrene was found to cause carcinogenic effects and other polycyclic aromatic hydrocarbons are potential carcinogens. In this thesis, I describe information of microbial degradation pathways of suspected carcinogens such as benzo[a]pyrene, benz[a]nthracene, dibenz[a]anthracene, benzo[k] fluoroanthene, benzo[b]fluoroanthene, chrysene and indeno[1,2,3-c,d]pyrene. I also discuss enzymes of degradation pathways, namely ring-hydroxylating dioxygenases, dihydrodiol dehydrogenases, ring-cleaving dioxygenases and their adaptations to catabolism of heavy polycyclic aromatic hydrocarbons. Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons, Pseudomonas, biodegradation, benzo[a]pyrene
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Christina Bachmannová 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Christina Bachmannová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Christina Bachmannová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 154 kB