text size

Socioekonomický status a zdraví

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Socioekonomický status a zdraví
Titile (in english):
Socioeconomic status and health
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Alexandra Urbancová
Supervisor:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Andrea Šíchová
Thesis Id:
197164
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (B7701)
Study branch:
Psychology (PSY)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
socioekonomický status|zdravie|príčiny rozdielov v zdraví|subjektívne vnímanie zdravia
Keywords:
Socio-economic status|health|causes of health inequalities|subjective perception of health socioeconomic stat
Abstract (in czech):
Táto práca sa zameriava na postihnutie vzťahu medzi socioekonomickým statusom človeka jeho zdravím. Prvá a druhá kapitola práce sú venované uchopeniu týchto pojmov a výpočtu najpoužívanejších definícií a prístupov, tretia kapitola na väzuje uvedením možného pohľadu vzťah medzi týmito dvomi javmi, a to konkrétne príčinnosť smerujúcu od zdravia socioekonomickému statusu a príčinnosť smerujúcu od socioekonomického statusu zdraviu. Štvrtá kapitola rozvádza možné vysvetlenia sprostredkovania vzťahu zdravia a onomického statusu amostatná časť je venovaná psychosociálnej príčine rozdielov zdraví na podklade SES sociálnej distribúcii stresu Praktická časť uvádza návrh výskumu vzťahu dosiahnutého vzdelania, finančného príjmu i kombinácie a subjektívneho hodnotenia zdravia obyvateľov Slovenskej republiky, konceptuálne ukotvený v uskutočnen prác slovenských autorov. Cieľom je pokračovať skúmaní rozdielov a nerovností v zdraví v Kľúčové slová: ocioekonomický status, zdravie, príčin zdraví, subjektívne vnímanie zdravia
Abstract:
Abstract: This work focuses on the relationship between the socio-economic status of man and his health. The first and second chapters are devoted to understanding these concepts and naming the most widely used definitions and approaches, the third chapter follows by putting a perspective on the relationship between these two phenomena, namely the health-related causality to socio- economic status and the causality from socio-economic status to health. The fourth chapter elaborates on the possible explanations of the mediation of the relationship between health and socio-economic status. A separate part is devoted to the psychosocial cause of health differences based on SES and the social distribution of stress. The practical part presents a proposal of research of the relationship between the achieved level of education, financial income and their combination and subjective evaluation of health of inhabitants of the Slovak Republic, conceptually anchored in the work of Slovak authors. The aim is to continue exploring health inequalities in the country. Keywords: Socio-economic status, health, causes of health inequalities, subjective perception of health
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Alexandra Urbancová 1.01 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Alexandra Urbancová 114 kB
Download Abstract in czech Bc. Alexandra Urbancová 87 kB
Download Abstract in english Bc. Alexandra Urbancová 9 kB
Download Supervisor's review PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 543 kB
Download Opponent's review Mgr. Andrea Šíchová 441 kB
Download Defence's report PhDr. David Čáp 152 kB