velikost textu

Socioekonomický status a zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Socioekonomický status a zdraví
Název v angličtině:
Socioeconomic status and health
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Urbancová
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Andrea Šíchová
Id práce:
197164
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
socioekonomický status|zdravie|príčiny rozdielov v zdraví|subjektívne vnímanie zdravia
Klíčová slova v angličtině:
Socio-economic status|health|causes of health inequalities|subjective perception of health socioeconomic stat
Abstrakt:
Táto práca sa zameriava na postihnutie vzťahu medzi socioekonomickým statusom človeka jeho zdravím. Prvá a druhá kapitola práce sú venované uchopeniu týchto pojmov a výpočtu najpoužívanejších definícií a prístupov, tretia kapitola na väzuje uvedením možného pohľadu vzťah medzi týmito dvomi javmi, a to konkrétne príčinnosť smerujúcu od zdravia socioekonomickému statusu a príčinnosť smerujúcu od socioekonomického statusu zdraviu. Štvrtá kapitola rozvádza možné vysvetlenia sprostredkovania vzťahu zdravia a onomického statusu amostatná časť je venovaná psychosociálnej príčine rozdielov zdraví na podklade SES sociálnej distribúcii stresu Praktická časť uvádza návrh výskumu vzťahu dosiahnutého vzdelania, finančného príjmu i kombinácie a subjektívneho hodnotenia zdravia obyvateľov Slovenskej republiky, konceptuálne ukotvený v uskutočnen prác slovenských autorov. Cieľom je pokračovať skúmaní rozdielov a nerovností v zdraví v Kľúčové slová: ocioekonomický status, zdravie, príčin zdraví, subjektívne vnímanie zdravia
Abstract v angličtině:
Abstract: This work focuses on the relationship between the socio-economic status of man and his health. The first and second chapters are devoted to understanding these concepts and naming the most widely used definitions and approaches, the third chapter follows by putting a perspective on the relationship between these two phenomena, namely the health-related causality to socio- economic status and the causality from socio-economic status to health. The fourth chapter elaborates on the possible explanations of the mediation of the relationship between health and socio-economic status. A separate part is devoted to the psychosocial cause of health differences based on SES and the social distribution of stress. The practical part presents a proposal of research of the relationship between the achieved level of education, financial income and their combination and subjective evaluation of health of inhabitants of the Slovak Republic, conceptually anchored in the work of Slovak authors. The aim is to continue exploring health inequalities in the country. Keywords: Socio-economic status, health, causes of health inequalities, subjective perception of health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Urbancová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alexandra Urbancová 114 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Urbancová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Urbancová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Šíchová 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB