velikost textu

Struktura a funkce invazního aparátu mikrosporidií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Struktura a funkce invazního aparátu mikrosporidií
Název v angličtině:
Structure and function of the invasion apparatus of microsporidia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vít Dohnálek
Vedoucí:
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.
Id práce:
197163
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mikrosporidie, invaze, polární trubice, intracelulární parazitismus, germinace
Klíčová slova v angličtině:
microsporidia, invasion, polar tube, intracellular parasitism, germination
Abstrakt:
Abstrakt Mikrosporidie jsou obligátní intracelulární parazité, kteří jsou významní z medicínského a hospodářského hlediska. Vyvinul se u nich vysoce specializovaný invazní aparát, který nemá u žádných jiných organismů obdoby. Při invazi dochází k uvolnění sporoplasmy z obalu spory a jejímu přenosu polární trubicí do cytoplasmy hostitelské buňky. Současný výzkum tohoto aparátu je zaměřen především na polární trubici, která je jeho nejviditelnější strukturou. Funkčně neméně významný polaroplast a posteriorní vakuola zůstávají mimo hlavní zájem výzkumu, přestože hrají klíčovou roli v aktivaci a exekuci invaze. Při optimální kombinaci vnějších faktorů dochází ke změnám v organizaci polaroplastu, zvětšování objemu posteriorní vakuoly a vystřelení polární trubice. Sporoplasma je následně vytlačena rostoucí posteriorní vakuolou skrze trubici do hostitelské buňky. Mechanismus tohoto procesu zatím není objasněn, ale existuje řada teorií snažících se průběh germinace vysvětlit. V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky a teorie o struktuře a funkci jednotlivých částí invazního aparátu. Klíčová slova: Mikrosporidie, invaze, polární trubice, intracelulární parazitismus, germinace
Abstract v angličtině:
Abstract Microsporidia are obligate intracellular parasites that cause significant economic damage and can infect humans. They had evolved highly specialized invasion apparatus that is unique to them. During the invasion the sporoplasm is released from the spore wall and it is transferred to the host cytoplasm through the polar tube. Current research on the invasion apparatus has been focused mainly on the polar tube that is its most prominent structure. Polaroplast and posterior vacuole remain out of the main interest, although they are necessary for the activation and execution of the invasion. If the right combination of environmental factors occurs, the organization of the polaroplast begins to change, the posterior vacuole starts to swell and the polar tube is discharged. Sporoplasm is eventually pushed through the tube into the host cell by growing posterior vacuole. The mechanism has not been explained yet however plenty of theories are trying to explain the germination. This work summarizes current theories and knowledge of structure and function of particular parts of the invasion apparatus. Key words: Microsporidia, invasion, polar tube, intracellular parasitism, germination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vít Dohnálek 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vít Dohnálek 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vít Dohnálek 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc. 617 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 152 kB