velikost textu

Právní regulace platebních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace platebních služeb
Název v angličtině:
The Law and Regulation of Payment Services
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Šťastný
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
197158
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
platební služby, PSD2, zákon o platebním styku
Klíčová slova v angličtině:
payment services, PSD2, Act on Payments
Abstrakt:
Právní regulace platebních služeb Abstrakt Práce se věnuje tématu platebních služeb, a to zejména v souvislosti s nabytím účinnosti druhé směrnice o platebních službách. Cílem práce je vyhodnotit, které činnosti na finančním trhu podléhají regulaci platebních služeb, identifikovat osoby oprávněné platební služby poskytovat a analyzovat některá práva a povinnosti vznikající mezi uživateli a poskytovateli platebních služeb. Autor se snaží také o analýzu změn, které druhá směrnice o platebních službách do českého práva přinesla, a zamýšlí se nad tím, do jaké míry tento předpis může ovlivnit trh platebních služeb a subjekty na něm působící. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první kapitola se věnuje jednotlivým platebním službám a druhá vymezuje činnosti, které platebními službami nejsou. Další kapitola obsahuje přehled tuzemských i evropských předpisů, které se na platební služby a činnost jejich poskytovatelů vztahují. Čtvrtá kapitola je věnována osobám, které jsou oprávněny platební služby poskytovat, a práci uzavírá pátá kapitola popisující právní vztahy vznikající při poskytování platebních služeb, zejména závazky ze smluv o platebních službách, informační povinnosti poskytovatelů platebních služeb a odpovědnost za neautorizované a nesprávně provedené platební transakce. Autor dochází k závěru, že platební služba nepřímého dání platebního příkazu, kterou druhá směrnice o platebních službách přinesla, má potenciál se stát běžným způsobem provádění platebních transakcí v Evropě i České republice. Rozšíření používání nepřímého dání platebního příkazu může zapříčinit transformaci poskytovatelů platebních služeb v platební instituce. Podle názoru autora sice druhá směrnice o platebních službách donutí banky jakožto tradiční poskytovatele platebních služeb inovovat nabízené služby, o dominantní postavení na trhu platebních služeb je ale nepřipraví. Klíčová slova: platební služby, PSD2, zákon o platebním styku
Abstract v angličtině:
The Law and Regulation of Payment Services Abstract The thesis deals with the subject of payment services, especially in the context of the Payment Services Directive 2, which recently came into force. The aim of the thesis is to evaluate which activities on the financial market are subject to regulation of payment services, to identify the persons authorised to provide payment services and to analyse certain rights and obligations arising between payment service users and payment service providers. The author also tries to analyse the changes brought by the Payment Services Directive 2 into the Czech law and considers the possible impact of such legislation on the payment services market and on the persons operating on it. The thesis is divided into five chapters, the first chapter deals with individual payment services; the second chapter defines activities that are out of the scope of payment services. The next chapter contains an overview of both Czech and EU law applicable to payment services, payment service providers and their activities. The fourth chapter is dedicated to the persons authorized to provide payment services and the fifth chapter describes the legal relationships arising when providing payment services, focusing mainly on the payment service contract, information duty of payment service providers and the liability for unauthorized and incorrectly executed payment transactions. The author concludes that the payment initiation service is capable of becoming a common way of executing payment transactions in Europe and the Czech Republic. Expansion in the use of such payment initiation services may result in small payment institutions transforming into payment institutions. In the author's view, while the Payment Services Directive 2 forces banks as traditional payment service providers to innovate the services they offer, it will not deprive them of their dominant position on the payment services market. Keywords: payment services, PSD2, Act on Payments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Šťastný 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Šťastný 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Šťastný 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB