velikost textu

Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky
Název v angličtině:
Online gaming addiction in the personal history of adolescents who use drugs harmfully
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Marcela Metelková
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
MgA. Bc. Kateřina Zachová
Id práce:
197154
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
závislostní chování, závislost na online hrách, závislost na internetu, škodlivé užívání, drogy, osobní historie, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
addictive behavior, online gaming addiction, Internet addiction, harmful use, drugs, personal history, qualitative research
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Nelátkové závislosti a konkrétně tzv. online závislosti jsou v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Závislostní chování vzhledem k počítačovým hrám lze v současnosti vedle užívání návykových látek a jiných rizikových aktivit zařadit mezi rizikové projevy v období adolescence a souvislost s osobnostními rysy sleduje řada odborníků. Zjištění výskytu nadměrného hraní online her v osobní historii adolescentů, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu z důvodů užívání návykových látek, mne vedlo k sepsání této práce. Cíl: Práce se zaměřuje na problematiku závislostního chování ve vztahu k online hrám. Klade si za úkol zmapovat možnou souvislost mezi nadměrným hraním online her v dětství a následným zneužíváním návykových látek v adolescenci. Výzkumným cílem je popsat vývoj od nadměrného hraní online her k užívání návykových látek u vybraných adolescentů. Práce se zabývá výskytem kombinace fenoménů užívání návykových látek a hraní online her ve vývoji jedince z pohledu motivace a zaměřuje se na osobní prožitky respondentů výzkumu. Sledovány jsou zejména osobnostní rysy související s rizikovým chováním a další významné faktory mající vliv na vznik a rozvoj závislostního chování. Metody: Práce vychází z kvalitativního přístupu, design má charakter vícečetné případové studie. Výzkumný soubor je tvořen třemi respondenty, kteří byli vybráni metodou záměrného výběru. Zvolenou metodou sběru dat byl nestrukturovaný rozhovor, dalšími použitými metodami sběru dat byli osobní písemné zpovědi respondentů, přístupné zápisy a konzultované postřehy dalších odborných pracovníků (etopedů, psychologů a vychovatelů). Tato data jsou zpracována a vyhodnocena na základě odborné literatury, využity byly interních diskuse výzkumníka a odborného vedení s psychology týmu zařízení. Výsledky: Kazuistické studie umožňují nahlédnout souvislost s významnými psychologickými, rodinnými a vývojovými faktory vzniku a rozvoje závislosti a lze říci, že výsledky korespondují s teoretickými poznatky dosavadních výzkumů. Výsledky poukazují na to, že nadměrné hraní online her v relativně nízkém věku (kolem 11 – 13 let) mají negativní vliv na rozvoj vývoje jedince a přinášejí mu do života značné množství problémů. Na základě výsledků práce lze říci, že pro rozvoj nelátkových i látkových závislostí u mladistvých nacházíme srovnatelné rizikové faktory. Osobnostní charakteristiky, především impulzivita a vyhledávání nového, spolu s dysfunkčními vztahy v rodině a v souhře s příležitostmi v podobě sociálního prostředí i vlivu vrstevnických skupin, mohou jedince predikovat ke vzniku a rozvoji závislosti. Závěr: Práce ilustruje nejen důvod k dalšímu výzkumu v problematice nelátkových závislostí, ale také vnáší potřebu včasné diagnostiky a zachycení rizikových skupin dětí a mladistvých i požadavek věnovat se prevenci a intervenčním zásahům již v nižších věkových skupinách, včetně edukačních programů pro rodiče i např. pediatry. Závěr práce se věnuje zamyšlení nad uplatnění adiktologa v diagnostickém ústavu. Klíčová slova: behaviorální závislosti - hraní online her - rizikové chování - osobnostní rysy – impulzivita – návykové látky v adolescenci.
Abstract v angličtině:
Abstract Background: Behavioral addictions, particularly so-called online addictions, have become a highly active research area. Nowadays, addictive behavior towards computer games can be included into other risky activities in adolescence such as substance abuse. The connection to personality traits is now being studied by many mental health professionals. The idea of correlation between the effect of excessive online gaming and the personal history of adolescents who are currently treated in a juvenile facility for substance abuse led me towards writing this study. Aims: This thesis aims to present the connection between addictive behavior and online gaming, specifically, the connection between playing computer games in childhood and excessive substance abuse later in adolescence. The goal of this study is to describe the development of excessive online gaming towards substance abuse in the cases of chosen adolescents. The thesis focuses on the occurrence of the combination of selected phenomena in the subject’s development considering motivation, while also looking at the personal experiences of respondents. The study of personality traits is also specifically studied in connection to high-risk behavior and other factors that may influence the development of addictive behavior. Methods: The concept of this study comes from a qualitative research approach as a multiple case study. The sample size consisted of three respondents who were selected by purposeful sample method. The data was collected using the method of unstructured interview, as well as personal written testimonies by the respondents, and accessible reports and consultations with other professionals (teachers, psychologists, tutors). This data was evaluated based on selected literature, internal discussions and special supervision with psychologists in the team of the facility. Results: Case studies present the connections to important psychological, family related and developmental circumstances in the origin and development of addiction. The results correspond with the theoretical knowledge of previous research. The results indicate that excessive online gaming at a relatively young age (around 11 – 13 years of age) have a negative impact in the development of the individual, and may lead to problems later in life. Based on the results of this study we can say that there are comparable risk factors for the development of adolescent behavioral and substance addictions. Personal characteristics, especially impulsivity and the desire for novelty, combined with dysfunctional family relationships and other opportunities such as social environment and the influence of peer groups, can lead individuals into developing dependence. Conclusion: This study indicates the need or further research in the field of behavioral addictions, and also the need for early diagnosis and identifying risk groups of children and adolescents.There is also a need to focus on prevention and interventions in lower age groups, including education-oriented programs for parents and pediatricians. Conclusion of this thesis focuses on the role of the addictologist in a juvenile facility. Key words: behavioral addictions – online gaming – high risk behavior – personality traits – impulsivity – substance abuse in adolescence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Marcela Metelková 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Marcela Metelková 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Marcela Metelková 410 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Bc. Kateřina Zachová 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB