velikost textu

Role sportu v rozvoji problémového hráčství u profesionálního sportovce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role sportu v rozvoji problémového hráčství u profesionálního sportovce
Název v angličtině:
The role of sport in the development of problem gambling: A professional athlete case study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Dočekalová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
Mgr. Tereza Roznerová
Id práce:
197152
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
problémové hráčství, gambling, online sázení, životní styl, profesionální sportovci, hráčská kariéra, narativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
problem gambling, online betting, lifestyle, professional athletes, gambling career, narrative research
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisejí s hazardním hraním, je zde popsána historie her, definice pojmu hra a vybrané formy hazardních her. Další kapitola je věnována patologickému hráčství, jeho diagnostice, etiologii a patogenezi patologického hráčství, rizikovým faktorům, které mohou vést k hráčství a následkům hráčství. Následuje kapitola, která se věnuje aktuální situaci v České republice, včetně legislativní úpravy a prevalence. Poslední kapitola teoretické části popisuje vliv sportu na společnost, problémy sportu, zaměření na fotbal jako na společenský fenomén a na osobnost sportovce. Pro výzkumnou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum, kdy byla prostřednictvím vyprávění respondenta zpracována případová studie, na které byly ukázány potenciální příčiny a rizikové faktory problémového hráčství u jednoho konkrétního příkladu. Klíčová slova – hazard, sport, případová studie
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part explains the basic terms related to gambling, describes the history of games, the definition of the term game and selected forms of gambling. The next chapter is dedicated to pathological gambling, its diagnostics, etiology and pathogenesis of pathological gambling, risk factors that can lead to gambling and consequences of gambling. The following chapter deals with the current situation in the Czech Republic, including legislation and prevalence. The last chapter of the theoretical part describes the impact of sport on society, problems related to sport, focus on football as a social phenomenon and on the athlete's personality. For the research part of the paper qualitative research has been chosen. Based on the narrative of the respondent, a case study has been elaborated, which shows the potential causes and risk factors of problem gambling on one specific example. Keywords – Gambling, sport, case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Dočekalová 915 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Dočekalová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Dočekalová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Roznerová 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB