velikost textu

Partnerské vztahy adolescentů vyrůstajících v dětských domovech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Partnerské vztahy adolescentů vyrůstajících v dětských domovech
Název v angličtině:
Romantic relationship of adolescents growing up in children´s homes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Bejblová
Vedoucí:
PhDr. Daniela Vodáčková
Oponent:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Id práce:
197133
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
partnerské vztahy|mládež|dětský domov|rodina|psychologie adolescentů|adolescence|vývojové změny|identita
Klíčová slova v angličtině:
adolescence|adolescent|youth|identity|psychological changes|developmental changes|children´s home|romantic relationship
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je napsána se záměrem prozkoumat rozdíly mezi dospívajícími osobami vyrůstajícími v dětských domovech a dospívajícími z rodinného prostředí. Pro zjištění možných odlišností v pohledu na partnerské vztahy bylo nutné vzorek respondentů z dětských domovů porovnat s respondenty, kteří vyrůstají v běžném rodinném prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je kontextualizována problematika daného tématu, jako je ústavní výchova, vývojové úkoly v adolescenci, patologické jevy v dětství, které mohou ovlivnit pohled na partnerské vztahy a vliv rodiny na dítě. Teoretická část je uzavřena pojednáním o partnerských vztazích u dospívající mládeže a charakteristikou lásky a žárlivosti. V praktické části se pojednává o výzkumu, který byl prováděn pomocí kvalitativní metody a použitým nástrojem byl polostrukturovaný rozhovor. Výzkumu se účastnilo osm adolescentů z dětského domova a osm adolescentů z rodinného prostředí. Na základě analýzy a interpretace nasbíraných dat vzniknul závěr, že se objevují určité odlišnosti v pohledu na své partnerské vztahy mezi adolescenty z dětského domova a adolescenty z rodinného prostředí. U adolescentů z dětského domova je zejména narušena důvěra k partnerovi, a objevuje se nepřítomnost požadavku tolerance a respektu ve vztahu. Přínosem práce je náhled do partnerského života adolescentů, kteří nemají šanci vyrůstat v prostředí, které by jim dalo plnohodnotný partnerský vzor do života. Cílem této práce je zjistit, jak se projevuje tento nedostatek v probíhajících a budoucích partnerských vztazích těchto adolescentů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor's thesis is to discover differences between adolescents from family environment and adolescents from children's home. It was necessary to compare both groups, to find out the differences. The work is separated into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the given problem, such as institutional upbringing, development tasks in teenage years, pathological phenomena in childhood, which may affect the view on partnerships and families influence on the child. Theoretical part ends with short treatise on partnership and the characteristic of love and jealousy. The practical part is qualitative research. Based on the analysis and the interpretation of the gathered data i came to conclusion that there, in fact, is a difference between how adolescents from family environment and adolescents from children's home, view partnership. Adolescents from children's home mainly lack trust in their partners, and even show lack of a need for tolerance and trust in partnership. Benefit of this work is preview into partnership of adolescents, which lack the opportunity to be raised with fulfilling family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Bejblová 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Bejblová 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Bejblová 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Bejblová 343 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Daniela Vodáčková 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB