velikost textu

Krajina jako způsob vidění a její kritika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajina jako způsob vidění a její kritika
Název v angličtině:
Landscape As a Way of Seeing and Its Critique
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Pátek
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Id práce:
197131
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Estetika (ESN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
estetika krajiny|způsoby vidění|krajinomalba|estetický postoj|distancovaný pohled|John Berger|Denis E. Cosgrove|W. J. T. Mitchell|Simon Schama
Klíčová slova v angličtině:
landscape aesthetics|ways of seeing|landscape painting|aesthetic attitude|distanciated gaze|John Berger|Denis E. Cosgrove|W. J. T. Mitchell|Simon Schama
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o krajině jako způsobu vidění, její kritice a její obhajobě. Práce se nejdříve zaměří na představení kritické koncepce způsobů vidění u anglického uměleckého kritika a spisovatele Johna Bergera. Na základě toho se práce přesune ke zkoumání kritických koncepcí krajiny a krajinomalby u britského humanistického kulturního geografa Denise E. Cosgrovea a amerického vizuálního teoretika a filozofa W. J. T. Mitchella. Následně se bude také zabývat vztahem těchto koncepcí ke koncepci krajiny u anglického historika a kunsthistorika Simona Schamy. Cosgrove a Mitchell se oba analogickým způsobem zabývají kritickou reflexí ideje krajiny z hlediska postmoderní a postkoloniální kritiky. Oba autoři jsou ovlivněni Bergerovou koncepcí a tvrdí, že naše estetické vnímání krajiny není přirozeným viděním, ale osvojeným, historicky vzniklým způsobem vidění. Tento způsob vidění pak vyvolává řadu otázek ve vztahu k tradičnímu pojetí estetiky krajiny a může vést k opětovnému promyšlení tradičních pojmů, jakými jsou estetický postoj, psychická distance nebo idea nezainteresovaného zalíbení. Proti tomu hodlá práce představit optimistickou koncepci krajiny u Schamy. Cílem této diplomové práce je ukázat, že krajina a její estetické oceňování není něčím samozřejmým a automaticky pozitivním, ale zároveň není ani něčím již překonaným a negativním. Práce hodlá ukázat, že pojem krajiny má svou temnou, odvrácenou stránku, ale zároveň si podržuje i svou světlou, přínosnou stránku, přesněji řečeno stránku subverzivní, vybízející k reflexi. Klíčová slova estetika krajiny * způsoby vidění * krajinomalba * estetický postoj * distancovaný pohled * John Berger * Denis E. Cosgrove * W. J. T. Mitchell * Simon Schama
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with landscape as a way of seeing, its critique and its defense. The thesis will initially focus on the presentation of the critical concept of ways of seeing by English art critic and writer John Berger. On the basis of this, the thesis will move to the exploration of the critical concepts of landscape and landscape painting by British humanistic cultural geographer Denis E. Cosgrove and American visual theorist and philosopher W. J. T. Mitchell. Subsequently, it will also deal with the relationship of these concepts to the concept of landscape by English historian and art historian Simon Schama. Cosgrove and Mitchell both deal in a similar way with the critical reflection of the idea of landscape in terms of postmodern and postcolonial criticism. Both authors are influenced by Berger's concept and claim that our aesthetic perception of landscape is not a natural vision, but an acquired, historically created way of seeing. This way of seeing then raises a number of questions in relation to the traditional conception of landscape aesthetics and can lead to a rethinking of traditional concepts such as aesthetic attitude, psychical distance or the idea of disinterested pleasure. Opposite to it, the thesis intends to present an optimistic concept of landscape by Schama. The aim of this diploma thesis is to show that the landscape and its aesthetic appreciation is not something self-evident and automatically positive, but at the same time it is not something already overcome and negative. The thesis intends to show that the concept of landscape has its dark, averted side, but at the same time it retains its light, beneficial side, more precisely, subversive side, inviting to reflection. Keywords landscape aesthetics * ways of seeing * landscape painting * aesthetic attitude * distanciated gaze * John Berger * Denis E. Cosgrove * W. J. T. Mitchell * Simon Schama
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Pátek 985 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Pátek 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Pátek 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. 152 kB