velikost textu

Sociální prostředí jako rizikový faktor pro rozvoj závislosti na kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulanci pro gamblery

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální prostředí jako rizikový faktor pro rozvoj závislosti na kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulanci pro gamblery
Název v angličtině:
Social environment as a risk factor for betting addiction development in athletes in out-patient treatment for gamblers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dita Horáková
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
Mgr. Barbora Drbohlavová
Id práce:
197123
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
patologické hráčství, gambling, závislost na kurzovním sázení, ambulantní léčba, rizikové faktory, sociální prostředí, sport, sportovci
Klíčová slova v angličtině:
pathological gambling, betting addiction, out-patient treatment, risk factors, social environment, sport, athletes
Abstrakt:
Sociální prostředí jako rizikový faktor pro kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulanci pro gamblery zaměřuje na tři životní období klientů Poradny pro nelátkové závislosti Prevent. Obecně je problematika hazardního hraní v ČR velice aktuální téma. S regulací heren a novou ČR vystupuje do popředí problematika kurzového sázení. V 14 došlo k nárůstu podílu populace, která má zkušenosti s hazardní hrou. Nejvyšší nárůst (Mravčík et al., 2018) Cílem této práce je zmapovat a popsat sociální faktory, které měli přímý vliv na vznik a rozvoj závislosti na kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulantní léčbě. Práce se zaměřuje na tři životní období respondentů. Prvním zkoumaným životním obdobím období počátků sázení a první zkušenosti s hazardem, druhým životním obdobím je přechod z ní do závislosti a třetí ži respondenti rozhodli jít léčit. U všech třech etap života respondentů jsou mapovány a popsány veškeré sociální vlivy a interakce s Práce je založena na metodě kvalitativního výzkumu a vychází z zakotvené teorie a otevřeného kódování. Pro sběr dat byl použit polostrukturovaný rozhovor, který umožnil flexibilitu při samotné formulaci otázek a jejím případném doplnění dalšími otázkami a tím přesnějším získáním potřebných dat. Výzkumu se zúčastnilo celkem šest respondentů, kteří v době byli součástí ambulantního programu pro gamblery. Jednalo se té vždy o muže –sportovce, kteří měli za sebou minimálně tříměsíční léčebný program a léčili Výsledky výzkumu ukázaly, že v případě prvního zkoumaného období 1. zkušenosti s hazardem a jejího počátku byl významný vliv osobnostních charakteristik ři kolektivních sportovních aktivitách, výskyt zábavy nebo společenské události, nefunkčních vztahů v rodině a trávení volného času se zaměřením na výkon. U druhého faktorů na podporu pravidelného sázení, se jevil významný vliv finanční situace v nižší životní úrovní i vyšší životní úrovní a zkušenosti s vysokou výhrou. Přechod zaměstnání, přechod k line sázení a subjektivního vnímání domnělého očekávání druhých. U třetího zkoumaného období rozhodnutí se pro léčbu, výzkum ukázal, že významnými zde byla životní situace respondenta. Figurovala zde ztráta nebo hrozící ztráta blízkých osob, ztráta nebo hrozící ztráta prostředků pro uspokojování základních lidských potřeb a vnímání sebe sama, kdy respondenti pociťovali naprostou ztrátu své lidské prostředí. Závěry:Na základě výsledků výzkumu lze považovat sociální faktor jako velice významný činitel při vzniku závislosti na kurzovém sázení, při přechodu z závislostnímu a při rozhodnutí vstupu do léčebného programurámci komplexnosti léčby je tedy na místě zapojit do léčby i osoby z blízkého okolí hráče. Klíčová slova: ambulantní léčba
Abstract v angličtině:
Sociální prostředí jako rizikový faktor pro kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulanci pro gamblery zaměřuje na tři životní období klientů Poradny pro nelátkové závislosti Prevent. Obecně je problematika hazardního hraní v ČR velice aktuální téma. S regulací heren a novou ČR vystupuje do popředí problematika kurzového sázení. V 14 došlo k nárůstu podílu populace, která má zkušenosti s hazardní hrou. Nejvyšší nárůst (Mravčík et al., 2018) Cílem této práce je zmapovat a popsat sociální faktory, které měli přímý vliv na vznik a rozvoj závislosti na kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulantní léčbě. Práce se zaměřuje na tři životní období respondentů. Prvním zkoumaným životním obdobím období počátků sázení a první zkušenosti s hazardem, druhým životním obdobím je přechod z ní do závislosti a třetí ži respondenti rozhodli jít léčit. U všech třech etap života respondentů jsou mapovány a popsány veškeré sociální vlivy a interakce s Práce je založena na metodě kvalitativního výzkumu a vychází z zakotvené teorie a otevřeného kódování. Pro sběr dat byl použit polostrukturovaný rozhovor, který umožnil flexibilitu při samotné formulaci otázek a jejím případném doplnění dalšími otázkami a tím přesnějším získáním potřebných dat. Výzkumu se zúčastnilo celkem šest respondentů, kteří v době byli součástí ambulantního programu pro gamblery. Jednalo se té vždy o muže –sportovce, kteří měli za sebou minimálně tříměsíční léčebný program a léčili Výsledky výzkumu ukázaly, že v případě prvního zkoumaného období 1. zkušenosti s hazardem a jejího počátku byl významný vliv osobnostních charakteristik ři kolektivních sportovních aktivitách, výskyt zábavy nebo společenské události, nefunkčních vztahů v rodině a trávení volného času se zaměřením na výkon. U druhého faktorů na podporu pravidelného sázení, se jevil významný vliv finanční situace v nižší životní úrovní i vyšší životní úrovní a zkušenosti s vysokou výhrou. Přechod zaměstnání, přechod k line sázení a subjektivního vnímání domnělého očekávání druhých. U třetího zkoumaného období rozhodnutí se pro léčbu, výzkum ukázal, že významnými zde byla životní situace respondenta. Figurovala zde ztráta nebo hrozící ztráta blízkých osob, ztráta nebo hrozící ztráta prostředků pro uspokojování základních lidských potřeb a vnímání sebe sama, kdy respondenti pociťovali naprostou ztrátu své lidské prostředí. Závěry:Na základě výsledků výzkumu lze považovat sociální faktor jako velice významný činitel při vzniku závislosti na kurzovém sázení, při přechodu z závislostnímu a při rozhodnutí vstupu do léčebného programurámci komplexnosti léčby je tedy na místě zapojit do léčby i osoby z blízkého okolí hráče. Klíčová slova: ambulantní léčba
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dita Horáková 837 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dita Horáková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dita Horáková 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Drbohlavová 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB