velikost textu

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Název v angličtině:
Foster care for a temporary period
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Trýznová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
197110
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče, náhradní péče o dítě, profesionalizace pěstounské péče, kojenecké ústavy
Klíčová slova v angličtině:
foster care for a temporary period, foster care, substitutional care, professionalization of foster care, infant care institution
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o nejmladší z forem náhradní rodinné péče v našem právním řádu. Uzákoněna byla v roce 2006, kdy byla zamýšlena jako alternativa pro umisťování dětí do kojeneckých ústavů. Téma je zkoumáno především z hlediska české platné právní úpravy, ale rovněž je poskytnuto srovnání se zahraniční zkušeností s tímto institutem – konkrétně s právní úpravou Velké Británie. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou část a část praktickou, kterou tvoří poslední kapitola, v níž jsou zařazeny parafrázované rozhovory s osobami, které se v rámci svých profesí s pěstounskou péčí na přechodnou dobu přímo setkávají. Začátek práce pojednává o historickém pozadí náhradní péče o dítě se zaměřením na pěstounskou péči. Vývoj pěstounské péče je zmapován od svých počátků ve starověkém Řecku a Římě, až po recentní proces reformy náhradní rodinné péče završený rozsáhlými legislativními změnami, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2014. Současné vnitrostátní, unijní i mezinárodní právní úpravě přechodné pěstounské péče je věnována druhá kapitola. Zde je rovněž připomenuta relevantní judikatura Evropského soudu pro lidská práva a analyzována rozhodovací praxe českého Ústavního soudu. Aby byl výklad o pěstounské péči na přechodnou dobu kompletní, byla do diplomové práce zařazena (třetí) kapitola, ve které je vyložen systém náhradní péče o dítě, a to včetně kolektivní péče reprezentované institutem ústavní výchovy. Osvojení není pro svůj charakter součástí tohoto systému, proto se jím diplomová práce blíže nezabývá. Další výklad je již zaměřen na pěstounskou péči na přechodnou dobu v platné právní úpravě. Čtvrtá kapitola je koncipována tak, aby chronologicky zobrazila proces svěření dítěte do přechodné pěstounské péče, tedy od zprostředkování, přes vznik a průběh pěstounské péče, až po její zánik. Ačkoli převážná část právní úpravy přechodné pěstounské péče je obsažena v předpisech veřejnoprávního charakteru, nemohla být tato úprava v diplomové práci opomenuta. Zařazeny jsou tak např. části věnující se výběru přechodných pěstounů, procesní úpravě či finančnímu zabezpečení pěstounské péče. Následující kapitola se zabývá právní úpravou pěstounství ve Velké Británii. Kapitola obsahuje nejen pohled do britské historie, náhled do platné právní úpravy a do systému péče o ohrožené děti, ale i komparační studii obou systémů s návrhy pro možné zlepšení v budoucnu. Celý text diplomové práce je doplňován úvahami de lege ferenda. Nejvýrazněji pak v poslední kapitole, kde jsou právní úprava a teoretické poznatky konfrontovány s praktickými zkušenostmi. Souhrn těch nejvýznamnějších úvah a doporučení obsahuje závěr diplomové práce, kde jsou rovněž zodpovězeny otázky položené v úvodu práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is focused on the topic of foster care for temporary period. It is the most recent form of substitutional family care in our legal system. It was enacted in 2006 as an intended alternative to infant care institutions. The topic is analysed mainly with respect to current Czech legislation, but the thesis also offers comparison with foreign experience with this institution – specifically with legislation in Great Britain. The thesis is divided into theoretical part and practical part – contained in the last chapter consisting of paraphrased interviews with people who are involved with foster care for temporary period in their profession. The beginning of the thesis summarises the historical background of substitutional care of a child with focus on foster care. The development of foster care is mapped from its very beginning in ancient Greece and Rome up till the recent process of reformation of substitutional family care crowned by the extensive legislative changes, which came into force on 1st January 2014. The second chapter deals with the current internal, EU as well as international legislation of temporary foster care. At this point the thesis also points out the relevant judicature of European Court of Human Rights and analyses the decision-making practise of the Czech Constitutional Court. To make the interpretation of foster care for temporary period complete, the thesis contains a (third) chapter dealing with the system of substitutional care of a child, including collective care represented by institutional care. Adoption is not, for its different nature, part of this system and therefore the diploma thesis does not focus on it. Further, the thesis focuses on foster care for temporary period in current legislation. The fourth chapter chronologically describes the process of entrusting a child into foster care for temporary period – from mediation, establishing and course of foster care up to its termination. Because major part of legislation of foster care for temporary period is included in rules of public law, this legislation could not be omitted from the thesis. Therefore, the thesis contains parts discussing process of choosing temporary foster parents, processing legislation as well as financial security of foster care. The next chapter describes foster legislation in Great Britain. The chapter contains not only description of British history, legal measures and system of care for vulnerable children but also comparison of system in both countries with suggestions for future improvement. The whole text of the diploma thesis is supplemented with considerations de lege ferenda. Most profoundly in the last chapter where the individual results from interviews are being confronted. Summary of the most significant results is discussed in the conclusion of the thesis which also suggests solutions to the issues put forward in the introduction of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Trýznová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Trýznová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Trýznová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 539 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB